םירושיק
 
תומרבו םימוחתה לכמ םינפסאל המב ןתמב לגוד טנפסא רתא 
הפ ונפסאש םירושיקה ,תאז רואל .תונוש ליגו תויעוצקמ 
לש יפויה יפל ונרחב אל .םייטרפו םיירוביצ םירתא םיליכמ 
תוירוקמה יפל אלא (םיביהרמ םירתא שיש תורמל) רתאה 
.תונפסאה םוחתב ןיינעהו 

:תוירוגטקה 
םירתא םודיק -  
יללכ -  
טולוסבא -  
םילוב -  
םיירוטאינימ םימגד -  
תויפכ -  
םירטסופו תוזרכ -  
ןופלט יסיטרכ -  
בג ידרגמ -  
םינשי םיבשחמ -  
תועבטמ -  
תומלצמ -  
למשח ידומע -  
תויחפ -  
םילספ -  
םינומעפ -  
רדניק יעוצעצ -  
םיעדרפצ -  
וידר -  
תובכר -  
תונפסא יבכר -  
םינועש -  
םינוית -  
םישרוש-  
תוריפמ םירז תריזש-  
לאימרכב םיקסע סקדניא-  
יקסע עדימ-  
ל"וחב תודובע-  

 


2000-2006 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע