םירקבמ רפס
 
 8/3/2006   
 
 ןוליפ םייח :םש
 
?ןנמז רבעש תונשי תועדוה םיקחומ םכניא עודמ

 
 5/11/2005   
 
 רנרו יסוי :םש
0508-232235 :ןופלט
לאימרכ :תבותכ
yosew@walla.com :ינורטקלא ראוד
 
רתוי תומוסרפ םע םיטנגמ תומוסרפ םע םיטע םימורופ דוע רסחש קר הפי רתא
םיפתתשמ רתויו רתאל םוסרפ

 
 9/10/2005   
 
 התור :םש
 
ןכ ומכ תונפסא ירבד לש תונפסותו תוליעפ הברה וב ןיאש לבח דואמ דמחנ רתא
.רתאל םוסרפ רתוי ונתו םימורופ ופיסות םא דמחנ היהי

 
 14/8/2005   
 
 קרב םולש :םש
03-6481090 :ןופלט
27.4 רקד יחא "חר ביבא -לת :תבותכ
4z4bs@iarc.org :ינורטקלא ראוד
 
רקבל ךמשא תורטש תופלחה ךרוצל ספחמ ינא ןמזמ-הזכ רבד שיש בוט!םירבח
קרב םולש- החמשב ןמזל ןמזמ רתאב

 
 10/4/2005   
 
 2יאוי :םש
 
תאז םישוע ,ותוא םידקופהמ םיבר ןכלו ,שמתשמל קיפסמ יתודידי אל רתא הז
יירתא תא המגודל ואר ,לאיצנטופ לש יפוי ןאכ שי ,לבחו ,תימעפ דח הרוצב
םירחאה תונפסאה

 
 15/1/2005   
 
 ןורג יר'ג :םש
0547107418 :ןופלט
"115 יבנלא ביבא לת " הרונמ תיב :תבותכ
jerryg@menora.co.il :ינורטקלא ראוד
 
םייטרדנטס אל שוכר יטירפ ךירעהל יתדובע תרגסמב יתשרדנ תחא אל
רא היצמרופניאל בזכא אל רוקמ רתאה .הז ללכב םהינימל םיפסואו
.הדות .דיתעב יל שרדית יאדוו רבעב הל יתשרדנ

 
 18/10/2004   
 
 ץרוש ןתיא :םש
068681987 :ןופלט
םי-תב :תבותכ
MOTIS12@NETVISION.NET.IL :ינורטקלא ראוד
 
םישנאל אמגוד ינוריחמ .ןיאו תופקשימ יתשפיח לכה תא הסכמ אל ךא הפי רתאה
דומליל וא תעדל םיצורו םיעדוי אלש

 
 24/9/2004   
 
 רנרו יסוי :םש
לאימרכ :תבותכ
yosew@walla.com :ינורטקלא ראוד
 
חמשא תומוסרפ םע םיטעו םיטנגמ ,ףסואל הירוגטק ןיא לבא .דואמ הפי רתא
לק םוצו הבוט הנש .וזכ הירוגיטק ומשרת םא

 
 24/8/2004   
 
 רמתיא :םש
atzmonit@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד
 
www.PU.UP.co.il :"לודגה תועבטמה ףסוא"ל וסנכ !!!!רתא הלחא

 
 5/7/2004   
 
 סכלא :םש
היתב תרכזמ :תבותכ
alexbraaf@yahoo.com :ינורטקלא ראוד
 
ילכ איהש ,ילש ףוסיאה תיירוגטקב רתאב יתלקתנ אלש תורמל,אלפנ רתא,חכ רשי
,ינומכ םינפסא םע רשק רוציל חמשאו .וז הירוגטק ופיסות םא חמשא ,ןוניג
www.geocities.com/alexbraaf ://http :ילש רתאב רקבל םינמזומ םתא םייתניב

 
<-- אבה דומעל 
  

 


שומישהו ,םסרופמש עדימה תותימאל תיארחא רתאה תלהנה ןיא
.דבלב שמתשמה תוירחאב אוה רתאבו עדימב

2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ


םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע