רתאה לע
.אוהש םוחת לכב םיפסואו תונפסאב קסוע "טנפסא" רתא  
הנופו שמתשמל יתודידי טירפת תרזעב חונ שומיש רשפאמ רתאה 
.םיריעצו םירגובמ ,םיבבוחו םינעוצקמ םינפסאל ,בחרה להקל 
וצרתש תועדומה חולב םיטירפ םסרפל ולכות טנפסאב 
ולכות ליבקמבו (שומישה יאנתל םאתהב) רוכמל וא ףילחהל 
.ומסריפ םירחא םישנאש םיטירפ אוצמל 
רבד לכלו ורכמי וא ופלחויש םיטירפל יארחא וניא רתאה 
.דבלב םישמתשמה לע איה ךכל תוירחאהו ,םסרופיש 
ונל בושח ןכלו םישלוגה םכל בישקהל אוה ונלש "ןימאמ ינא"ה 
רתאב םירחא םינפסאל ורפסת ,ומסרפת ,הלועפ ונתיא ופתשתש 
.הנוב תרוקיב לכל םיחותפ ונחנא ללכבו םכלש םיפסואה לע 
לודגה אוה וכותבש תועדומה חולו םינש 6-כ לעופ רתאה 
.תונפסאה םוחתב ץראב רתויב 

טנפסא


תוברת םירתא םודיק םירתא םודיק    2000-2012 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ  

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע