תואמש


ךרע ירקי םיטירפ ,םיפסוא לש תיעוצקמ הכרעהו תואמשב םיניינועמה םינפסא    
.תואמש - רתאמ סשיג ידעל תונפל םינמזומ ,'וכו הריכמ , חוטיב - הרטמ לכל ,תונמא תוריציו    
."טנפסא" רתא ךרד םתעגהש ונייצת םא חמשנ    2000-2007 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ


םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע