םיפיט
haim@walla.co.il   גרומ ידי לע ובתכנ םיאבה םיפיטה 

םיניכס אשונב םיפיט

תצקב תיפמ לובטל יאדכ הדולח ינפמ ןיכס לע רומשל ידכ ,םיניכס ףסואש ימ לכל  
הזיא ןמשל תתל .בהלה תא חורמלו (רחא ינכמ ןמש לכ וא זירג ,תונוכמ) ןמש 
.קודב ,דולח ינפמ ןיכסה לע רמוש הז .ןיכסה תא רוגסל זאו שבייתהל תוקד רשע 
yar_b@netvision.net.il   ב ןורי ידי לע ובתכנ םיאבה םיפיטה 

תועבטמ אשונב םיפיט

םירמוח םע תוקנל רוסא .ןמז ךרואל םהילע הרימש ךרוצל בושח תועבטמ יוקינ  
יוקינל תושמשמה תוחל תוילטמ םע אלא ,'וכו ןוטצא,םיטנגרטד ןוגכ םיינפקות 
דרפנב תועבטמ רומשל שי .הכר ריינ-תבגמ םע שבייל דיימו תוקונית רוע 
תינוולג/תימיכ הבוגת ףאו תונצמחתה תנכס :הביסה) ךכל ודעונש קיטסלפ-יאתב 
.(תונוש תוכתמ ןיב 
sarcazz@nana.co.il   רימש ידי לע ובתכנ םיאבה םיפיטה 

תויחפ תונפסא אשונב םיפיט

.הרישי שמשל ףושח ונניאש ,לצומ םוקמב תויחפה תא רומש .1 
,תיחפה תיתחתב םירוח ינש י"ע ןקורל ץלמומ (םוינימולא אל) תכתממ תויחפ .2 
.תואלמ רומשל ןתינ םוינימולאמ תויחפ .הדולח תורבטצה עונמל תנמ-לע    
םיכשומש וז) ןהלש החיתפה תידיש תויחפ -תיחפ םיחתופ רשאכ רהזיהל שי .3 
.ימלועה קושב רתוי ךומנ ךרע תולעב ןה ,הלפנ (תילגנאב - pull tab םיינרופיצה םע    
לשמל) תמייוסמ הנידמ ,(תויפמילוא לשמל) תורדס -דחא אשונב דקמתהל ץלמומ .4 
.(ל"מ 340 תויחפ וא ,הלוק-הקוק לשמל) תיחפ לש םייוסמ גוס וא ,(הילרטסוא    
תוילארשי תויחפ אוצמל השק -ימואלניבה קושב לק ןורתי שי ילארשיה ןפסאל .5 
ץיק עצבמ לשמל) קושל תדחוימ תילארשי תיחפ תאצויש םעפ לכ ,ךכל יא .םלועב    
דיתעב ףילחהל תנמ-לע הנממ הלודג תומכ רומשל יאדכ ,(הלוק-הקוק לש    
.תורחא ךרע תורקי תויחפ תרומת    
רתויב תצלמומ ןויד תצובק .תויחפ ינפסאל םיבר ןויד תוצובקו םירתא םנשי .6 
שוגפל ןתינ םש .(groups.yahoo.com) והאי לש ןוידה תוצובקבש manie איה    
.גוס לכמ תויחפ רוכמלו תונקל ,ףילחהלו ,םינפסא    
-םלועב םסרופמה גתומה ,ןבומכ ,אוה תויחפה ינפסא ברקב רתויב ירלופופה גתומה .7 
הלוק-הקוק םלוא ,תורחא תויחפ לש םינפסא אוצמל ןתינ םשו הפ .הלוק-הקוק    
םיטירפ רקיעב וא קר םיפסוא םהירתאו םינפסאה תיברמו המר דיב קושב תטלוש    
.וז הרבח לש    
,לארשימ תורידנ תויחפ םיתיעל אוצמל ןתינ ebay.com תויבמופה תוריכמה רתאב .8 
.soda לש הירוגטקה תחת    
תיחפ םכל איביש ונממ ושקב ,ל"וחל עסונ םכיבורק וא םכירכממ דחאשכ .9 
.ףסואל ןומה ףיסומו ,םוקמ יידמ רתוי ספות אל ,רקי אל הז .םייתש וא    
לארשי -תויפכ ינפסא ןודעומ רתאמ ץיבודיוד קחצי ידי לע ובתכנ םיאבה םיפיטה 

ליחתמה ןפסאל םיפיט
(תוישומיש תוצע 10)
.ךלש ביבחתה לע דמל (1 
.ךלש ףסואל םירושקה םיעוריאו םינואיזומ , תוכורעתב רקב (2 
.םייעוצקמ םינותיע ארק (3 
.ךבלל בורקה אשונב רחב , םיאשונ רפסממ בכרומ ףסואה םא (4 
.םיבורקה ךירבחבו ךתחפשמב רזעיה ףסואה תלדגהל (5 
.ךלש ףסואה יטירפ תא םיקפסמש תורוקמ םע רשק רוצ (6 
.םיפסונ םינפסא םע רשק רוצ (7 
.ףסואל םיאתמ ןוסכאל גאד (8 
.ןמז ךרואל וילע רומשל מ"ע הנוכנ הרוצב ףסואב לפט (9 
.ךרכש לע תאב -קסוע התאש תוליעפהמ הנהנ התא םא (10 
לקד רואיל ידי לע וחלשנ םיאבה םיפיטה 
םהש וגאד ,םתוא םתגשהש יפכ בצמב תועבטמ לע רומשל תנמ-לע 
.םירחא תועבטמ וא תרחא תכתמ םע עגממ םידרפומ ויהי 
...'וכו קיטסלפ לכימ וא אוהשלכ קשב תועבטמ ףסוא ונסחאת לא 
.םהיניב הדרפה םע דחוימ םובלאב ןסחאל וגאד 
ILAN_BARZILAY@NOTMAIL.COM  ,ןליא י"ע דנלוהמ חלשנ אבה פיטה 
,הדולחו תוביטר ,שע ,תוחל ינפמ תורטש לש תוכיא לע רומשל ידכ 
.םימיאתמ םיקיטסלפב םתוא םישל שי 
םיטילקת ןפסא ידי לע וחלשנ םיאבה םיפיטה 
חתפה םע ןוליינה תפיטע תא סינכהל שי םיטילקת לע רומשל ידכ .1 
.ןוטרקה תפיטע חתפל ידגנה דצב    
.דבלב הפיטק תשרבמ םע תוקנל שי םיטילקת .2 
לארשי -תויפכ ינפסא ןודעומ רתאמ ץיבודיוד קחצי ידי לע וחלשנ םיאבה םיפיטה 
:םיבושח םייסיסב םיללכ רפסמ שי תויפכ ןפסאל 
םיראזבו םיקוושב רקיעב םיגישמש תויפכ !הקרבהל תונתינ תויפכ .1 
.תושדחכ תוארנ ןה ןוכנ לופיט רחאלו חיפו שבועב תוסוכמ םהינימל    
!!!םייניש תחשמ -אוה יעוצקמה דוסה    
:ןוליינב םתוסכל ךרוצ שי ,ל"נה הקרבהה לע רומשל תנמ לע .2 
.רוגספ םע רקיעב -ןוליינ תויקש לש םיבר םיגוס םימייק    
:תויפכ לש םילדג רפסמ תויפכ תונפסאל םימייק .3 
תויפכו ליגרו עצוממ לדוגב -תוינוניב תויפכ ,ינימ וא הת תויפכ    
!(תופכ אל) תוכוראו תולודג    
.ולש יפואהו ןפסא לכ יפ לע תאטבתמ תונפסאה תרוצ .4 
.(הירוטסיה) םינשו תופוקת יפ לע תויפכ תונפסא -  
.(הנידמה לגד) דבלב תונידמ יפ לע תויפכ תונפסא -  
.(לשמל יפמילוא טרופס) תועוצקמ יפ לע תויפכ תונפסא -  
.םירתאו תומוקמ יפ לע תויפכ תונפסא -  

."רופיסו םיפיט תפסוה" תיירוגטק ךרד וא ונלש ליימיאה תבותכ ךרד םישדח םיפיט חולשל ןתינ * 
 

שומישהו ,םסרופמש עדימה תותימאל תיארחא רתאה תלהנה ןיא
.דבלב שמתשמה תוירחאב אוה רתאבו עדימב


2000-2003 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע