םיישיא םירופיסו םיפיט תפסוה
 
רבוצ ןפסא לכ .תונפסאה לש דוסיה ינבא םה םינפסא ןיב עדימו םיפיט תפלחה  
,םירפס תאירק תועצמאב םיגישמ עדיה תא .ומוחתב ןויסינו עדי םינשה ךלהמב 
.דועו םירחא םינפסא םא החיש ,תוכורעתו תואצרהב תופתתשה ,םירתאב השילג 
אורקל םיקקותשמ םינפסאהש םיחוטב ויהתו םיפיטה תא זכרל רשפאמ טנפסא 
.םיעדוי םתאש תא 
םתואש םירידנה םיטירפה תאו ולש יטרפה ףסואה רופיס תא םג שי ןפסא לכל 
םכרופיס תא םירחאה םינפסאל רפסל םכל םירשפאמ ונחנא .בר למעב גישה 
.םכלש ףסואהמ תונומת גיצהל ףאו 


:ףיסוהל ת/ןיינועמ ינא

:הירוגטק
:םש
:ינורטקלא ראוד

:טסקט
webmaster@asfanet.co.il :ונלש ליימיאה תבותכל תונומת חולשל ןתינ *
תודשה לכ תא אלמל םיבייח אל *
 
 

שומישהו ,םסרופמש עדימה תותימאל תיארחא רתאה תלהנה ןיא
.דבלב שמתשמה תוירחאב אוה רתאבו עדימב


2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע