תויחפ -םירושיק
 
1 'סמ רושיק  
Ronen Liwski's Coca-Cola's Cans site :רתאה םש
תילגנא :הפש
http://www.ikesound.com/cans/links_all.html :רתאה תבותכ
2 'סמ רושיק  
יפר לש הלוק-הקוקה ףסוא :רתאה םש
תירבע :הפש
http://www.visit.co.il/cocacola :רתאה תבותכ
 

ישארה םירושיקה דומעל הרזח

2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע