םיישיא םירופיס
:לאיחי ידי-לע חלשנש רופיס 

.השדקה םע םתונומת תא הנתמב יל ונתנ םהו תורוטקירקב יתרייא הלאה םימסרופמה לכ תא  
.תשקה ינוג לכמ תושדקה 2000-כ ליכמ הנש 11 ךשמב ףסאנש ףסואה  
:בקעי ןורכזמ רואמ השמ ידי לע בתכנ אבה רמאמה 

©הנושארה םלועה תמחלמ תליחת דע לארשי ץראב םהב שומישהו ,םירז ריינ ףסכ תורטש
02-08-2003 טסוגוא ,בקעי ןורכיז ,רואמ השמ

םלוכ טעמכ םישענ ויה ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל לארשי ץרא לכב םיקסעה  
ךרע הווש יתפרצה ןואלופנה ויה תוצופנה בהז תועבטמ .בהז תועבטמו םיקנרפב  
ךרע יפל ןובשחב תולבקתמ ויהש תויקרותו תוילגנא בהז תורילו ,םיקנרפ םירשעל  
.ןהלש בהזה לקשמ  
היהש ןיטנובל דיוד ןמלז ןייצמ םיינמותועה רינ ףסכ תורטשל תוסחייתהה אשונל  
1"וניתובא ץראל" ורפסב לארשי ץראב ק"פא לש ןושארה ולהנמ  

קנבה םיחוטבו םיעובק םיקוח ךמס לע איצוהש ,רינ ןוממ םג היקרותב היה..."  
תועמל לבא ,רכזנה קנבב בהז תועבטמב דימת ףלחתה הז רינ ןוממו ,ינמותועה  
בהזהו המחלמה הצרפשכו .לארשי ץראב אלו הפוג היקרותב קר םיכלהמ ויה ולא  
תלשממו לארשי ץראב םג הזה רקיה רמוחה טעמתה ,םלועה לכב קושה ןמ םלענ  
.".......רינ ןוממ איצותו תונידמה לכ ךרדב הכלה היקרות  

םלועה תמחלמ ינפל ץופנ היה אל ץראב יקרות רינ ףסכ שומישהש ונדמלמ הז רוקמ  
.2הנושארה  
ןהמ ןוחבל ןיינעמ ,רינ ףסכ תורטשל םיליגר ויה אל לארשי ץראב םיבשותהו רחאמ  
תוסחייתההו תורטשה יגוס תא ,לארשי ץראל רזה רינה ףסכ תא ואיבהש תורוקמה  
.םהל  
םידע ויהו לארשי ץראב ויחש תויומד לש םינמוי יקלח לע רקיעב ךמתסמ רמאמה  
ומכ קוידב םיאבומ םירבדה םיעטקהמ קלחב .רזה רינה ףסכ םע םישגפמל תישיא  
.םינושה תורוקמב םשרנש  
הכימתה יפסכ ,רקיעב ויה לארשי ץראל רז רינ ףסכ תורטש תעגהל ומרגש תורוקמ  
19-ה האמה ףוסב רקיעב לארשי ץראל ועיגהש םיניילצהו םירייתה תעונת ,בושיל  
האמה תליחתמ לארשי ץרא ייחב בושח םוקמ סופתל לחהש םינושה רחסמה יקסעו  
.הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דעו 20-ה  
תורטשב אלא ,ןמוזמ ףסכב כ"דב ורבעוה אל לארשי ץראל ורבעוהש הקולחה יפסכ  
שריה יבר) ויבא לש קנבב דיקפכ דובעל לחהש 3רגרובמה םייח ראתמש יפכ ,םירבושו  
,1891 תנשב ,(רגרובמה  

םינכשה ןמ םיברו ,"םיללוכ"ה תורטש לש 4םיסרוקב םג החמומ יתישענ הרהמ דע..."  
רבדמ בותכה ,םתינקו תורטשה תריכמ רעשב םיחוורה ןובשחב ייתועידיב םירזענ ויה  
ןיעב תועמב הילבקמל תרסמנ התייה הנטקה "הקולח"ה , הלודגה "הקולח"ב ןבומכ  
תורטש "ללוכ"ה ןמ תובגל םילדתשמ ויה הלודגה "הקולח"ה ילבקמ .תורטשב אלו  
...םיחוורה דספהב םרכמלו םייתנש םגו הנש ,הנש יצח רחאל לח םנוערפ ןמזש  
"ללוכ" לש סרוקב הלע לשמל ןרגנוה "ללוכ" לש סרוקה .ויה םיווש םיסרוקה לכ אל  
..."...םהב אצויכו ןילוו ןיסייר לש הז לע קלבוסו ,הנליוו  

ט"נרת-ו"נרת םינשב םירקבמה תעונת תא ראתמ 5םילשורי קרפב ורפסב ןילי דיוד  
,(1896-1899)  

יסורה דעו תורכרכב עסונה ילגנאה ןמל ,התע הז הלחה ץראב םירייתה תעונתו..."  
תונדמחה ייח תומיענמ ארזל דע ושפנ העבש רשא ילגנאה ליצאה ןמ ,ךלי וילגרב רשא  
םינפ"ה לכ ...ו...יהולאל רדנ רשא טושפה יסורה רכיאה דעו ...תיפוריאה  
הלאה "תושדחה  
לכוא ,ךלוהו אב ,ןאוסו המוה לודגה ןומהה לכו ,ץראה לע םלוכ תולעל התע ולחה  
תסנרפ ןכ אל...םילשוריב חתפנ םייחה קושו - הנוקו עסונ ,התושו  
לארשי ינבל הלוכ טעמכ יכ ,ץראה ירייתמ העפשה בר תקנוי איה םג רשא "םינפלח"ה  
תורטש וא םתא םיאיבמ םיעסונה .תאזה ץראב לודגה תועבטמה ףוליח רבדו .הנתנ  
רבד םתונקב תויונחב םטרפל ולכוי אל ץראב הפו ,םעסמ לקהל בהז תועבטמ וא רינ  
"...ינחלושה לצא םטרפל וצלאנו הפ תורקי תועמה יכ  

(רבחמה ףסואמ) וידדצ ינשמ 1915 תנש ןעיצילאג ךיירטסע ללוכמ הקולח רטש


ועיפוה לארשי ץראב שומישב ויהש םיירקיעה ףסכה תורטשה לש הרמהה ירעש  
האמה לש םינומשה תונשמ ,ץנול.מ.א י"ע םילשוריב ואציש "לארשי ץרא תוחול"ב  
הרמהה העצוב ובש רוזאל םאתהב םינוש הרמה ירעש השולש םיעיפומ הלבטב .19-ה  
.(ופיב רעשה-ג -ו םילשוריב רעשה-ב ,תיקרותה הלשממה לש ימשרה רעשה-א)  

(Pick-4) 1882 האצוה תנש קרמ 5 לש רטש
(Pick-8a) 6-1904 האצוה תנש קרמ 5 לש רטש
.חולהמ תורטש לש תואמגודו 19106 תנשמ ץנול יפל ריינ ףסכ תורטשל תרמה תלבט

לש רטש ,ץנול.מ.א לש י"א חול יפל הרמהה תלבטב םיעיפומה תורטשהמ תואמגוד ןלהל  
,1891 תנשמ לארשי ץרא חולב עיפומה םיינמרג קרמ 5  


(Pick 340) 1899 תנשמ רלוד 5 לש רטש


(Pick A41) 1878 תנשמ לבור 1 לש רטש

רבעש ףיוזמ רטש לע 7ויתונורכזב בתוכ שריה יבר יאקנבה לש ונב רגרובמה םייח  
,וכרד  

...בר ןוממ הלעש תיאקנב הכלה רבדב יתלשכנ אבא לש קנבב יתנוהכ תישארב..."  
הריכמל איבהו ידיחיה יתייה ינאש ,םירהצה תועשב קנבהל היגר'וג אב דחא םוי  
לככ רשכ ותוא יתאצמו בטיה רטשה תא יתקדב ,םיאקירמא םירלוד 100 לש רטש  
ןכ םג רמוא ,רטשה תא ול יתארה אבא אבשכ .ול ךלהו ףסכה ול יתתנ ,םירלודה  
רטשה…...רשכ אוהש ורמאו ותוא ונחב םהרבא יברו סחנפ יבר ידוד ןכו ,רשכ אוהש  
םושמ הרזח רטשה אב .וילע תורטשל יוסיכ ףסכ ירטש דוע םע דלישטורל חלשנ  
"...הז לע דיעה הנשה לש ךיראתהו ולספנש םימודקה תורטשה ןמ היהש  


.רמאמב רכזנה םירלוד 100 לש רטש

ץראל עיגהש ץראב שומישב היהש רגרובמה םייח לש ורואית יפל ףסונ רטש  
,ירטסואה ןירולפה אוה ץראב דואמ יטננימוד היהש ירטסואה ראודה תועצמאב  
,ויתונורכיזב רפוסמ ךכו  

וא רשכ אוה םא יתעדי רטשה לע ןיע ףועמבו ,הריהמ ןיע תסיפת יל היה ןכ..."  
לע ללוכה רובע לבק ןילהוו ללוכ הנוממ ןמלדע יבצ בקעי יבר :השעמ היה .ףיוזמ  
לש ףסכ ירטש-ןירולפ םינמש םוכס ףסכב חוטב בתכמ ירטסואה ראודה ידי  
ןתיש אבאל םרסמ תורטשה תא איצוהו אבאל אב ,ןירולפ דחא דחא ינב םלוכ-הירטסוא  
תורטשה ולא אבאל יתרמא ,םהילע יניע יתרבעו תורטשה יתחקל...הנידמה ףסכ ול  
םה רמא ליגרו ןקזה קחצי השמ יברל תורטשה וארה םלוכ ואלפתנ ,םיפיוזמ םה  
ריעצ שיא ינאו םינש המכ לודג קנב לש להנמ אוהש ףא !החילס :ול יתרמא .םירשכ  
המב ריעצ התא :רמאו...קחצי השמ יבר יל לפטנ.םיפיוזמ םהש ינא רמוא םימיל  
יברל ול יתרמאו סנירולפ הזיא הפוקהמ איצויש אבאמ יתשקב .?םיפיוזמ םהש חיכות  
הז רחא הזב םה םירפסמהש םירשכה לש םירפסמהבו תוירסהב לכתסיש קחצי השמ  
םירפסמהש ול יתיארה דוע .םיפיוזמ המה יאדו הווש הירסהו םיווש םירפסמה ולאו  
"...ולאה םירפסמהמ םילודג רתוי טעמ םירשכה לש  

(Pick 154) ירטסוא ןדלוג םג הנוכמ , דחא ןירולפ לש ירטסוא רטש

י"ע ורבעוהש םיבתכממ תלבקתמ ץראב תורטשה יגוס לע ףסונ דמממ הנומת  
ירטינומה בצמה תא ראתמה בתכמל המגוד ןלהל ,8םילשוריב תירטסואה הילוסנוקה  
,1914 הנושארה םלועה תמחלמ תליחתב לארשי ץראב  

Jer 11/128:קית 1916 רבמבונב 20,םילשורי   

אטשוק ,תירטסואה תיטרפה תיאניווה קנבה תדוגא לא  

המחלמה תליחתבש ,בישהל ונמצעל םישרמ ינירה רבוטקואב 17-ה ןמ םכתלאש לע  
לשו ץראל-ץוחב םיקנב לע םיכושמ םיקיש לש לודג יאלמ רקיעב םייק היה  
,םייסורו םיתפרצ עירכמה םבור ,ףסכ-תועבטמו ףסכ ירטש .רז עבטמ  
...הזה םוקמה לש ויפוא תא םלוהה  
              בר דובכב
םילשורי ףינס ,הניתשלפל ינמרגה קנבה

  
דג לש דחאה ,םיישיא םינמוי ינשב דוע ראותמ םיבושחה תועבטמה דחאכ לבורה  
, "תלצבחה" ןותיע לעב לש ונב היהש ימ 9ןיקמורפ  

(שריה ןתנ יאקנבה לש הנווכה) ורחסמ תיב לש וז הקלחמב רתויב בושחה רמוחה..."  
היסורמ םיחלשנ ויהש םכותב ףסכ תורטש םע םיבתכמ םה אלה "תוקטסיווואפ"ה ויה  
תיסור תבותכש הנבל דב תפטעמ ךותב ,םילשוריב םידיחיהו הקדצהו דסחה תודסומל  
'רל ןיקקזנ ויה םיימעפ .רוחאמו םינפל התוא תוסכמ תומודא הוועש תומתוחו הילע  
חתפנ רשאכ תחאו ,התוא לבקל ואבש תחא -וזכש "הקטסיווואפ"ה םע שריה עטנ  
לבקלו םרכמל עטנ 'רל ורזח דימ לבורה תורטש תא ונממ ואיצוה דסומהו בתכמה  
".םוקמה תועבטמב םתרומת
  

יגיצנ י"ע ותריקח ןמזב 10ללה ןב יכדרמ לש ונמויב םג עיפומ לבורה לש ףסונ רואת  
,יקרותה ןוטלשה  

(12.2.1915) ופי ,טבש ח"כ  
ס"יבב דימלת זא היה לודגה ינבו ,הנש הרשע שמח ינפל ,תחא םעפש המ דבל..."  
האמ ודי לע יתחלש ,הנש ג"י ול תאלמב תווצמב וכנחל יתצפחו ,קוטסילאיבב רחסמל  
"...לבור האמ לש הבדנ ד"ע ...םירפסה תיב תבוטל ץיבונזח ר"דהל רוסמל לבור  (Pick 5c) לבור 100 רטש

:תורוקמ  
ח"פרתה ,ינשוש .סו ןתיא .א סופד ,ישילש קלח 1  
הנכהב אצמנ ,© "לארשי ץראב יקרות רינ ףסכב שומישה תליחת" ואשונש טרופמ רוביח 2  
.רמאמה בתוכ י"ע     
,"םילשורי שיא רגרובמה םייח ב"צרת-ח"כרת ,םילשוריב ייח תורוק ,ינש קלח ,ילש ימלוע" 3  
.ו"שת ,םילשורי     
םיפסכה רעש 4  
.ו"צרת ,םילשורי ,סמ ןבואר תאצוה ,"הייחמו ץראה תודלותמ-םירחבנ םיבתכ" 5  
.רבחמה ףסואמ 6  
3 'סמ הרעה יפל 7  
,"1849-1917 םילשוריב תירטסואה הילוסנוקה ןויכראמ תודועת רחבמ ,הירטסוא תכלממ תוסחב" 8  
.ו"משת יבצ ןב די,באילא יכדרמ     
.ו"טשת ,ריבד תאצוה ,"םילשוריב טפוש ךרד" ונוי 9  
א"משת יבצ ןב די ,ללה ןב יכדרמ ,"םימעה תמחלמ" 10  

:בקעי ןורכזמ רואמ השמ ידי לע בתכנ אבה רמאמה 

©21-ה האמה תליחתו 20-ה האמה תליחתב ףתושמה - ראוד תויולג יבג לע תועבטמ
2003 טסוגוא ,בקעי ןורכיז ,רואמ השמ

יתחלצה אלש תינמרג הרבח י"ע ראוד תויולג וצפוה 20-ה האמה לש תונושארה םינשב   
הרמה תואלבט םע תינמותועה הירפמיאה תועבטמ תועובט ןהילעש המש תא תוהזל  
התייה תויולגה תרטמ .המודכו ירטסוא גניליש קרמה ומכ םינוש םייפוריא תועבטמל  
יכרעל ףסונ היצמרופניא רוקמ ןיעמ תווהלו םירייתל עדימה תא ריבעהל הארנכ  
םלועה לכמ תועבטמ םע תופסונ תויולג הציפה וז הרבח .םלועב םינושה תועבטמה  
לש תואמגוד םע תויולגב קר קסוע הז רמאמ םלוא ,טדנמה לש תועבטמה תא ללוכ  
.הנושארה םלועה תמחלמ םויס דע לארשי ץראב שומישב ויהש םיינמותוע תועבטמ  


.תונוש תונידמ יפ לע םכרעו בהזו ףסכמ םייכרות תועבטמ - 1 היולג

רופיס" יקסבוחנג בד לש ורמאמב ,יתאצמש םירמאמ ינשב תועיפומ ל"נה תויולגה  
היולגה תוניפש לדבהב 21 'סמ היולג העיפוה , 1"םייכרותה ףסכה ירטש לש םצק  
תתל םילוכיה םיטרפ אלל ,תמלוצמה היולגב תוניפה תמועל תולגועמ ויה רמאמב  
.יוצמה לע םיפסונ םינותנ  
.3ןייטשניבור ןועמש לש ורוביחב חפסנ וניה ,היולג התוא עיפומ ובש ףסונ רמאמ  
לא החלשנ וז היולג ,29.6.1906 ךיראת םע תיכרות ראוד תמתוח תאשונ וז היולג  
.ןויצל ןושארמ ץיבלידוי תפי  
ףסכהו בהזה תועבטמ רשאכ דואמ הבוט תוכיאב וספדוה תויולגה לכ יכ ףיסוהל שי  
.םימיאתמה םיעבצב המאתהב תועובצו תוטלוב  
ראודב החלשנ היולגה , 42 'סמ היולג הניה הרתואש ראודב החלשנש תפסונ היולג  
.(?1910 הארנכ) וניבהל ןתינ אל םלוא הילע םושר ךיראתה ,יכרותה  
ךרע יבגל הרעה םלוא , תויולגה יבג לע ועיפוה אל םייכרות ריינמ ףסכ תורטש  
היולגב העיפומ ,ביצי אל אוהו "השק" ךרע אלל ריינה יכ תרמואה ריינה תורטש  
.יכרותה לגדה דיל 1 'סמ  


.(4 הרעה יפל טנרטניאה רתאב הריכמל העיפומ) יכרותה ראודה י"ע החלשנ -2 היולג

שומישב ויהש םייכרות ףסכ תועבטמ םיעיפומ ,3 היולג 5תמייקה תפסונ היולג לע  
קושהמ םתומלעיה תא ריבסמה רבד ,םיחדק םיארנ תועבטמהמ קלחב .לארשי-ץראב  
תועבטמה יווש יבגל הרעה .6תויאודבהו תויברעה םישנל םיטושיקל ושמש םהש ןוויכמ  
.הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ועיפוהש םיריית יכירדמב העיפוה דימת תוררוחמה  


.טושיקל ושמישש םיררוחמ םקלחב םייכרות ףסכ תועבטמ -3 היולג


חולשל ראוד תיבל הינמרגב יתסנכנ 2000 תנש ךלהמב ,(בוריקב) הנש 100 כ רובעכ  
סנכיהל דיתעש "וריא"ה דחואמה יפוריאה עבטמה אשונב הלודג הזרכ יתיאר ,בתכמ  
ויה תויולגה דמעמב ,תויולג וכותבו דמעמ דמע הזרכה דילו ,2002 תנשב שומישל  
תרחא הנידמל הדחוי היולג לכ רשאכ ,יפוריאה עבטמה ימוליצ ןהילעש תויולג תוחנומ  
.שומישב "וריא"ה היהי הבש  
םגש ןוויכמ ההז אוה תויולגה לכ לש בגה דצ .תונושה תויולגה תא יתפסאש ןבומכ  
.םינפה דצב קר תולדבנ ןהו ,ההז דחאה ןדיצ תונושה תועבטמב  
עבטמל לגרתהל וליחתי םישנאהש תנמ לע ,ינמרגה רצואה דרשמ איצוה תויולגה תא  
.ףתושמה  
7:"וריא"ה לש תויולגהמ קלח ןלהל  


.םידדצה ינשמ דרפסו הינמרג ,הילטיא ,דנלריא לש "וריא"ה תויולג 4-9 תויולג

:תורוקמ  
. 1996 'בונ , 6 'סמ "לקש"ב עיפוה רמאמה 1  
.רבחמה ףסואמ 2  
ןוטלשהמ רבעמה תפוקתל דעו 19-ה האמה תישארמ -םילקשמו תודימ ,תועבטמ" 3  
. 1997,רבחמה תאצוה ,"לארשי -ץראב יטירבל יכרותה     
POSTCARDMAN. NET טנרטניאה רתאב העיפומ היולגה 4  
.רבחמה ףסואב 5  
תועבטמה לע דומיל יעצמאכ םישנה ראווצ,וא טושיק(ל) תועבטמ"" אשונב ירמאמ האר 6  
2003 ינוי ,"לארשי-ץראב שומשב ויהש םינושה     
.רבחמה ףסואמ 7  

:בקעי ןורכזמ רואמ השמ ידי לע בתכנ אבה רמאמה 

©(...תחא הריסב השולש לקשמ לע) דחא ק'צ לע השולש

8000 םוכסב ,1903 רבמטפס 10 ךיראתמ הניתשלפ אילגנא 'בח לש ןיינעמ ק'צ ילא עיגה   
.תומיתח שולש תועיפומ ק'צה לע .םימי םתואל דואמ לודג םוכס ,בהז קנרפ  
המלו ק'צה תקידבל יתונרקס תא וררוע ךיראתהו הובגה םוכסה ,ןיוהיז רחאל תומיתחה בוליש  
.שמיש אוה  
ץיבוריאמ השנמו גרבנזיא ןורהא ,יבתנע טרבלא ,לש ןה ק'צה יבג לע תועיפומה תומיתחה  
םיסחיהו םירשקה תקידב .תמדוקה האמה תליחתב שדחה בושיב םש יעודיי םינקסע םלוכ  
.לארשי ץראב םידוהיל תומדא תשיכרב םירושק ויה השולשה לכ יכ הלעמ םניב  
חתפנש ק"פא קנב ךרד יתפרצה "הנאל ידרק" קנבב ןובשחמ אצוה ק'צה ךרד רבעוהש ףסכה  
ןמלז לש 1תונושארה תויתואה תועיפומ ק'צה לע ,םיפסכה תרבעה העצובש ינפל םיישדוח קר  
ק"פא קנב לש ישארה להנמכ 1924 דעו 1901-מ שמיש רשא (רוחש עבצב) ןיטנובל דיוד  
.לארשי ץראב  


(LDZ) די בתכב ןמלז דיוד ןיטנובל לש ת"ר םע רוביצה ינקסע לש תומיתחה תשולש

,תועקרק תשיכרב הרעה םתוליעפב ראשה ןיב בושיב ועדונ ק'צה לע םימותחה םינקסעה תשולש  
תשולש ןיב םירשקה תא םיראתמה הפוקתהמ םיפסונ םישיא תונורכזב ועיפוהש םיעטק ינש ןלהל  
:2ןיקשיסוא םחנמ לש ויתונורכיזמ אוה ןושארה ,ל"נה םישיאה  

תעש וישכעש ,רמאו 4יבתנע חונמה זא ילא אבו 3לארשי ץראב יתייה 1903 תנשב..."
הלחה תיכרותה הלשממהש ןויכמ ,עבש ראב תביבסב תובר תועקרק תונקל רשוכ
בתכמ יל ןתנ הזו םילשוריבש החפה ינפל יתוא גיצה אוה .אוהה םוקמה תא תונבל
םידוהיל תובר תועקרק תונקל תלוכיה תא תתל ידכ לכה השעיש עבש ראב לשומל
יתעסנ .בושיל תושעהל הביבסהלו עבש ראבל הפיחד תתל הרטמב ,אוהה זוחמב
יצח דע ונינפל ועיצה םש .עבש ראבל גרבנזניא ןורהא 'ה םעו חונמה יבתנע רמ םע
תוארנ ןניאשו ,שארמ תוארנה תואצוהה לכ ףוריצב תולעל םילוכיש םנוד ןוילמ
"...םנודל םיקנרפ 5 ל - שארמ

,(ק'צה לע ומצעב םותחה) 5ומצע ץיבוריאמ השנמ לש אוה םינקסעה ןיב םירשקל ףסונ עטק  

דעווה םעטמ השרומ זא יתייה ,יבתנע םע הנושארל יתשגפנ (1902) ב"סרתב..."
,יתרשמל םירושקה םינוש םיניינעב וילא יתינפ ,םייסורה "ןויצ יבבוח" דעוו יאסדואה
,הניטסק תמדא) םילעופה ליבשב הנויצ-סנ די לע המדא חטשו עקרק ינינע דוחייבו
"...הלועמ םדא יתרכה .('ודכו ה'זדיפ

,ןיטנובל לש ותמזויב 1901 רבוטקואב "תידוהיה תובשייתהה רצוא" לש תב תרבחכ דסונ ק"פא  
ףינס תחיתפל דימ לחהו ופיל עיגה שדוחה לש ופוסבו הניול ןיטנובל אצי 1903 ינוי תישארב  
תחיתפל ותוא ועינהש תוביסה לע 6הצרה ןיטנובל .1903 ילויב חתפנ ופיב ףינסה .ופיב קנבה  
תא ןוחבל החלשנש הדעוו ינפל ,ץראב םיפינסה לכמ לודגה ףינסה היהש ופיב ןושארה ףינסה  
,1913 מ סרגנוקה תוטלחה סיסב לע ץראב קנבה יקסע  

רשא תובשומה תא ,םילשוריו ןויצ ילועל רעשה תוינומדק םינשמ התיה ,ופי..."
רחסמה קוש אוה ףוחה תעכו .םהל זכרמל יהתו תאזה ריעה תוביבסב ונב הדוהיב
ק"פאה לש יזכרמה ףינסה תא הפ ונחתפ ןכ לע רשא ,ונצראב רשא לודג רתויה
."...ג"סרת תנשב

,תועקרקה יניינעל וילא םינושארה ויבתכמב דבכנ םוקמ שידקה רבדה תא שיחהל וב ץיאהש לצרה  
.הריכמל תומדא ועצוה םהבש ץראב םינושה םילבחב ומצעב רייסל ןיטנובל לחה הרהמ דעו  
תועקרקה יקוחב ולשמ תבחרנ העידי הצוחנ יכ ול ררבתה רשאכ תוריהזב גוהנל טילחה ןיטנובל  
המכ וז הרטמל סייג עקשומה ןוהה תא ןכסל תולולעה תואיגשמ ענמיהל ידכו ,םיינמותועה  
ןורהא םג היה וסיוגש םירבחה ויב .ץראב ןיקשיסוא םיקהש "תועקרק יניינעל דעווה" ירבחמ  
.תובוחרמ גרבנזיא  


.ק"פא קנב ךרד "הנאל ידרק" קנבמ ףסכה תאצוה-ק'צה בג

ועקשוה ובש ,"הנאל ידרק" קנבמ ק'צה בגב המיתחה יפ לע ךשמנ ק'צב עיפומה םוכסה  
1892 תנשב ופיב ופינס תא חתפ קנבה .ופיב ק"פא ףינס תחיתפ ינפל דוע םיבר םיפסכ  
ןומיאלו ןיטינומל דימ הכז קנבה .םילשורי-ופי ויב לזרבה תליסמ הכנחנ הב הנשב  
יקסעמ דבכנ קלח וילא ךשמו ,גצייש הלודגה תיפוריאה הרבחה תוכזב רוביצה  
.ןיפילחהו הרבעה תואקסעמ דוחייב ,ץראב ירחסמה יארשאהו תונודקיפה  
,יתפרצה קנבב םיפסכ תדקפהל ורופיס תא איבמ ןויצל ןושאר שיא 7ןמבול ביבח בד  

תמייקה ןרקה תמקה לש ןויערה תזרכה ינפל ןמז הברה ,םינושארה םיצולחה..."
,בהז קנרפ 300,ףסכ הדובע לש העיזב ופסא ,ןושארה ינויצה סרגנוקב לארשיל
לעופה דעווה שאר םש לע "הנאל ידרק" קנבב ותוא ודיקפהו םהה םימיב םוצע םוכס
ילב תמ קוטשניבש ןוויכמ קנבב חנומ דוע ףסכה ,קוטשניב ןואיל "ןויצ יבבוח" לש
"...םישרוי ריאשהל

תליחתב בושייב העצובש תינויצה תוליעפהמ קלח וניה רשא ק'צה לש ורופס הארנכ והז  
.לארשי ץראב עקרקה תשיכרל 20-ה האמה  

:תורוקמ  
ימואל קנבמ ןייטשרוב ר"ד ןוירוטסיהה לש ותרזעב תמוא 1  
.(1903) ג"סרת , ןיקשיסוא .מ לש ויתונורכיזמ ,"וצמחוהש רשוכ תועש" קרפהמ 2  
לע ותעד הבושח םלוא ,ק'צב םושרה דעומה ירחא , 1903 'בונב םייקתה ןיקשיסוא לש ורוקב 3  
.הז ורוקב ינפל םג יאדווב הנמאנ םתלועפ תא ועציב רשא םישנאה דוקפת     
.יבתנע לש ותומ רחאל 1924-ב ודי לע ומשרנ ןיקשיסוא תונורכז 4  
1941,צ"לשר תורוק ,"1941 א"שת- 1882 ב"מרתה-ןויצל ןושאר" 5  
,"1914 דעו 1901 תנשמ תינויצה תורדתסהה תדובע תודלותל ,ינש רפס ,וניתובא ץראל" 6  
(1924) ד"פרת ,ינשושו ןתיא תאצוה ,ןיטנוביל דיוד ןמלז     
.5 רוקמ ומכ 7  

:בקעי ןורכזמ רואמ השמ ידי לע בתכנ אבה רמאמה 

םילשורימ רלנש לש הכרבה סיטרכ

תא קודבל יתשקבתה הנורחאל ,םילשוריב "רלנש" הנחמ לע ונעמשו םיריכמ ונלוכ   
150-כ רוזחל תונמדזה ,(Schneller) רלנש הלימה וילע תספדומש סיטרכ לש ורוקמ  
םימרותל םימוד הכרב יסיטרכ ואצוה ויטעבש ירוטסיהה עקרה לע דומללו ,הרזח הנש  
.רלנש רמ לש ויתולועפל  

:סיטרכה רואת  

בותיכה .דבלב דחא דצב .קרקרי עבצב ריינ ג"ע ספדומ ,מ"ס 7X10 לדוגב סיטרכה  
32 קוספ ילאמשה ודיצמ םירטעמ סיטרכה תא .די בתכב וקלחב אלוממו תינמרגב וניה  
,3 קוספ ג"לק קרפ םיליהת רפסמ םיקוספ ןוילעהו ינמיה ודיצב ,די קרפ היעשי רפסמ  
תרגאמ ,השדחה תירבהמ קוספ עיפומ ןותחתה הצקבו ,המאתהב 6 קוספ ב"כק קרפ  
םאו איה היישפוח הלעמל םילשורי לבא" :אוה המוגרתו 26 קוספ 4 קרפ ,םייטלגה לא  
."ונלוכ  
"םירענל ירוסה םימותיה תיב םילשורימ תוכרב" תרתוכה תא אשונ הכרבה סיטרכ  
Rohrdorf הרייעהמ טרכיר הנירטק 'בגל ןעוממ סיטרכה .1876 ךיראתה ףורצב  
.הינמרגבש  
,תמרותל שדקומש 18 קוספ 2 קרפ תור רפסמ ,(Looung) הכרבה קוספ םימושר ,ףסונב  
.רבמבונב 2-ה אוהש סיטרכב םושרש םוי ותואב דומילה טסקטו  
(Waisenvater Schneller) תבותכו םילשורימ םימותיה תיב למס עיפומ סיטרכה לע  
.רלנש םימותיה תיב בא :השורפש  

.1 רלנש רמ לש ויתולועפל םימרותל השדחה הנשל הכרבה סיטרכ

,ירוסה םימותיה תיב תורוק  

םויכ וניה רשא םחתמ םייק םירעש האמ תנוכש ןווכל םילשוריב לארשי יכלמ 'חרב  
,םירזה תודסוממ דחא ןאכ היה ורבע םימיב ."רלנש" הנחמכ רכומה יאבצ הנחמ  
י"ע םקוה דסומה .תומוחל ץוחמש םילשוריב םירז י"ע םקוהש ןושארהו ,םילודגה  
רלנש גיבדול ןהוי רנויסמה ,ודסיימ םש תא םויה דע אשונו ,1860 תנשב םינמרגה  
לע דמלמ םשה ,"ירוסה םימותיה תיב" היה דסומה לש ימשרה ומש .(1820-1896)  
יטילפ םירצונ םימותי תטילקב וידעצ תישאר תא השעש דסומה לש יכוניחה ודועיי  
.1860 תנשב ןונבלב תופידרה  

דיל היה הזכרמש תיטנאטסטורפ תירנויסימ הדוגא םילשוריב הלעפ 1854 תנשב  
ץראל םיחילש 'סמ החלש "לגרה ילוע ןויסימ" הארקנש הדוגאה ,הירציוושבש לזאב  
הדוגאה שאר ,הריגס ינפב דמעו יופצכ חתפתה אל דסומה ."םיחאה תיב" תא ודסיש  
הלועפ .הלועמ ןוגרא שיא היהש ,רלנש גיודול ןהוי וירזועמ דחא תא חולשל טילחה  
רסמתהל רלנש טילחה , רתוי רחואמ וחתפתהש תועד יקוליח בקעו החלצ אל וז  
.ותיב תא הנבו עקרק חטש שכר אוה .הקדצ תודובעל  
150כ ,הירוסבו ןונבלב םירצונהו םיזורדה ןיב םד תבוקע המחלמ הצרפ 1860-ב  
ועגפנ דחוימב ,גג תרוק אלל וראשנ םיפלאו ופסינ םירצונ 11,000,ופרשנ םירפכ  
תיב היהי םילשוריב רלנש לש ותיבש עצוהו הפוריאל ועיגה תוברקה ידה .םידליה  
.ולהני אוהו םימותיה תטילקל  
ךנחנ תרחמלו ,םילשוריל תוברקה רוזאמ םימותי 9 םע רלנש עיגה 10.11.1860 ב  
."ירוסה םימותיה תיב" תימשר  

.2ךרעל ,1900 יללכ טבמ ,"ירוסה םימותיה תיב"

דסומב ,תימוקמה הייסולכואהמ ,םימותי 210 לכה ךסב םימותיה תיבב ודמל 1877 דע  
.ותוליעפ תונש לכב ידוהי דלי ףא ךנוח אל הז  

,םימותיה תיב לע רבחמה בתוכ 1948 תנשמ יאנליו באז לש "םילשורי ךירדמ"ב  
םימותי ןעמל 1860-ב דסונ .רלנש גיודול ינמרגה ודסימ םש לע ארקנ רלנש ןינב"  
.3"ירוסה םימותיה תיב" דסומה לש ומש ןאכמו...לודגה חבטה רחאל וראשנש הירוסמ  
ריע הזיא לש תומורתמ םקוה תיב לכ .םינוש הכאלמ יתבו םירוויעל תקלחמ וב  
.וילע םושר המשו הינמרגב  

שדקוה הנעמלו הינמרגמ תמרותל ןעומ רשא ,הכרבה סיטרכ לש לגעמה רגסנ ןאכ  
רבמבונב - 2 ה אוהש סיטרכה לע עיפומה ךיראתב דסומה יכינח י"ע ארקנש קוספה  
.1876  

:תורוקמ  
.תועבטמו תורטש ןפסא ,התומעב רבח ,םורי באוי יל ריבעה סיטרכה תא 1  
.1984 לאירא ,יאנליו באז רפסמ , 145 'מע, ןמלס ילתפנ לש ורמאמ ךותמ 2  
Syrisches Walsenhaus 3  

:בקעי ןורכזמ רואמ השמ ידי לע בתכנ אבה רמאמה 

המדקה  

שומיש היה יתמו הפיא" אשונב וז הפוקת ךלהמב תעצובמה הדובעמ קלח וניה רמאמה  
"יכרותה ןוטלשה תפוקתב ץראב ינמותוע ריינ ףסכב  

(Gold Standard) בהז סיסב - םייראטינומ םיסיסבו תוטיש

סיסב) תויתכתמ דח :שולשל םלועב תומייקה תויראטינומה תוטישה תא קלחל לבוקמ  
.(בהזל ןיפוליח סיסב ,ריינ) תויתכתמ אלו (דחיב םישמשמ ףסכו בהז) תויתכתמ וד ,(בהז  
הירפמיאב ללוכ 1-ה םלועה תמחלמ תליחת דע תמייק התייהש תיראטינומה הטישה
.בהז סיסב לע התייה תינמותועה  
:(Gold Standard) בהז סיסב  
ןיב תפטוש הדידמל ןתינש עובק סחי רצי תועבטמל בהזו ףסכ תוכתמב שומישה  
-ו 18-ה תואמב .תימואלניב תיראטינומ 'עמ םג רצי ךכבו ,תונושה תונידמה תועבטמ  
םיאצוי המכל טרפ ,תימואלניבה םתוליבק המצמטצהו םיימואלל תועבטמה וכפה 19  
.(הזרת הירמ לש רלאטה אמגוד) ללכהמ  
שמשי (ןרבוס) בהזה עבטמש העבק הינטירבשכ ,1816 ב הנושארל רצונ בהזה סיסב  
.יקוח ךליהכ הלש ףסכה תועבטמ תא הליבגהו ,הלש תיראטינומה 'עמל סיסבכ  
,ישאר דיקפת הינטירב האלימ ובש ךילהת 19-ה האמב ימלועה רחסב לחש לודיגה םע  
ירקיעה עבטמה תויהל הכפה גנילרטש הרילה .תיראטינומה 'עמה סיסבל בהזה השענ  
עבטמה לש תיסיסבה תכתמל דבלב בהזהו ,בהזה השענ אליממו םלועב רחסה ןומימל  
דחי ףסכהו בהזה 1870 תנש דע הינטירבב ושמיש תילמרופ הניחבמש יפ לע ףא  
.תויראטינומ תוכתמכ  

1 Sovereign - 1824
KM-682 - 7,99 g - 22 mm
Edge - Reeded
Mintage - 3,768M

עבטמה תא הנידמ לכ הרידגה בהזה סיסב לע היונבה תיראטינומה תכרעמה תרגסמב  
.בהז לש העובק תומכב הלש  
הייטסה תדימו ,בהז לש םיחנומב םינושה תועבטמה ןיב עובק ןיפוליח רעש רצונ ךכ  
.דואמ רצ םוחתל הלבגוה עובקה ןיפוליחה רעשמ עבטמה יקוושב הרתוהש  
תורוצ לכ ךרע ,םולשתה יעצמא ללכמ לודג קלח בהזה תועבטמ ויה 19-ה האמה ףוסב  
תע לכב םתודפל היה ןתינש ךכ י"ע םייוק ףסכ תורטשבו תועמב םירחאה םולשתה  
תמאותה תומכב בהז יאלמ תע לכב םייקל תונידמה לכ תא הצליא וז תורשפא .בהזב  
לכב םיימינפ םיקוחו ןויסינה ךמס לע עבקנש םיוסמ סחי יפל םולשתה יעצמא תא  
.הנידמ התואב יזכרמה קנבהו הלשממה ןיב הנידמ  
תא ךיתהל ישפוח ןפואב ןתינש היה תונידמה י"ע בהזה תריגא ךרוצל ףסונ םרוג  
.בהז ןתרומת לבקלו תועבטמ  
ףאו תונושה תונידמב םולשתה יעצמא ללכמ רכינ קלח ויה בהזה תועבטמש ןמז לכ  
ימואל עבטמ ןיב לדבה השעמל םייק היה אל ,בהזב "הסוכמ" התייה םולשתה תרתי  
.ץוח עבטמל  
םיעיפומ ץנול .מ.א י"ע 1-ה םלועה תמחלמ ינפל ץראב ומסרופש י"א תוחולב  
.םאתהב ןיפוליחה ירעשו םירזה תועבטמה  

ץנול.מ.א י"ע םסרופש 1891 תנשמ תועבטמה יכרע חול

:ץנול.מ.א לש ותמישרב םיעיפומה בהזה תועבטממ קלח םוליצ ןלהל  

:די'גמ ובא ןטלוסה תפוקתמ 1839 תנשמ (בהז תיקרוט הריל) שורג 100 לש ךרעב בהז עבטמ .1  

100 Kurush - 1255 Yr 16
KM-679 - 7,22 g - 22,3 mm
Edge - Reeded

:ןוילופנ תפוקתמ 1904 תנשמ (ןוילופנ) בהז קנרפ 20 לש ךרעב בהז עבטמ .2  

20 Francs - AN 12 - A - Type 2 - As Emperor
KM-661 - 6,452 g - 21 mm
Mintage - 0,428M

: 1831 תנשמ בהז לבור 5 לש ךרעב בהז עבטמ .3  

5 Rubley - 1831-SPB
KM-174 - 6,54 g
Mintage - 0,846M

: 1831 תנשמ בהז קרמ 20 לש ךרעב בהז עבטמ .4  

20 Mark - 1873-C
KM-501 - 7,97 g - 22,5 mm
Mintage - 5,228M

:1831 תנשמ ירטסוא (בהז םודא) טאקוד בהז עבטמ .5  


1 Ducat - 1848E
KM-2262 - 3,49 g - 20 mm

:1809 תנשמ ידנלוה טאקוד בהז עבטמ .6  


1 Ducat - 1809
KM-038 - 3,50 g - 18,9 mm
Mintage 2,371M

:1826 תנשמ (ןירבוס) גנילרטש הריל בהז עבטמ .7  


1 Sovereign - 1826
KM-696 - 7,99 g - 22,1 mm
Edge - Reeded

:1848 תנשמ יאקירמא $5 בהז עבטמ .8  


$5 - 1848 - D
KM-069 - 8,36 g
Mintage - 0,047M


:תורוקמ 
ףסכ ךרע - תירבע הידפולקיצנא  
ג"כת הנבי תאצוה ,הנוב .א - "עבטמה תונורקע"  
www.worldwide-numismatics.com/page0.htm טנרטניאה רתאמ וקתעוה תועבטמ ימוליצ  

asfan2000@walla.co.il :ינד ידי-לע חלשנש רופיס 

,יתדודמ 11 ליגב ןושארה ימובלא תא יתלביק .א"תמ 47 ןב םילוב ןפסא ינאו ינד ימש םלוכל םולש   
.ללח - ילש ףוסיאה אשונב ,םיטירפ ימובלא 9-ו תופטעמ ימובלא 26,םילוב ימובלא 18 רבכ יל שי םויהו  
הקיטואנוריווא סדנהמ ינא םויכו תילארשיה ללחה תונכוסב יתדבע ירבעב ...ללח לע "ףרוטמ" ינא  
.ילש םילובה ףסואב דיתעב םכפתשל חמשא .יאמצע  
.ינד !רשק ורצ - ללחה ינפסא לכ  

:בקעי ןורכזמ רואמ השמ ידי לע בתכנ אבה רמאמה 

1973 י"ל 10 רטשב תויועט

.לארשי קנב תאצוהב 'ז הרדסמ י"ל 10 תורטש לש בר 'סמ קושב ועיפוה 2000-2002 םינש ךלהמב   
םע ,םילשוריב "םיננאש תונכשמ" תנוכשו ירויפיטנומ השמ לש ונקויד עיפומ םינפה דצב הז רטשב  
.םילשורי לש הקיתעה ריעב ופי רעש עיפומ בגה דצב .תוילארשי תוריל רשע םילימהו חור תנחט  
.תורפס 10 ןב ונייה רוטרמונהו רוחש אוה רטשה רופסמ עבצ  
. 1984 סרמב 31 היה ולש יקוח ךליהכ לוטיבה ךיראתו 1973 ראוניב 30 ב קפנוה רטשה  
.1973 ג"לשתה אוה רטשה לע עיפומה ךיראתה  


:אמגודל ,תוחפ ןקלחו רתוי תוצופנ ןקלח רוטרמונב תויועט הברה תועיפומ רטשב  

.ןותחתה רוטרמונב הנושארה 2 הרפסב 3 איהש ןוילעה רוטרמונב הנושאר הרפסב תועט .1 
.ןותחתה רוטרמונב הליבקמה 9 הרפסב 0 איהש ןוילעה רוטרמונה תישימחה הרפסב העיפומה תועט .2 
.1 הרפס םע תפלחומ םוקימ ותואב 2 הרפס ל"נכ .3 
.ןותחתה רוטרמונב הל הליבקמה 2 הרפס םע 1 איהש ןוילעה רוטרמונב תישיש הרפס .4 
.ןותחתה רוטרמונב הל הליבקמה 7 הרפסב 0 איהש ןוילעה רוטרמונב הנורחא הרפס .5 
.ןותחתה רוטרמונב 82 תורפסב תופלחומ 73 ןהש ןוילעה רוטרמונב תונורחא תורפס יתש .6 
.תיברעב בותיכה יבג לע ןוילעה רוטרמונה לש תוספדה תומיק .7 

.1 'סמ תועט הניה (יל עודיה לככ) הז רטש לש רתויב הצופנה תועטה  

ועיפוה הנורחאל) ןיטולחל שדח בצמב םימייק הנושארה הרפסה תועט םע תורטש  
שומישב ויה םהש ךכ לע עיבצה רבד ,שמושמ בצמבו (תיבמופ הריכמב תורטשה  
היה ןתינ וזה תועטה םע תורטשה לש קושב הלודג תומכ תמייקו רחאמ .ימוימוי  
קושל תאצל וחילצהו תועטה םע וקפנוה תורטש המכ תולגל תוסנלו רקחמ עצבל  
.(םינפסאל ורכמנש םישדח תורטש ללוכ)  

םלוא םימייקש תורטש 3 דוע לע עודי וז תועט םע תורטש 23 תיזיפ ואצמנ כ"הס  
.רקחמל העירפמ אלש הדבוע ,םהלש םיירודיסה 'סמה ורבעוה אל  

:הלבטב םיעיפומ ואצמנש תורטשה לש םיירודיסה 'סמ  

(תונורחאה תונושה תורפסה 4) 4225 אוה המישרב עיפומה רתויב ןטקה 'סמהו רחאמ  
תורטש ינש ןיב 9 לש תוציפקב היה רוטרמונהש עודיו 7987 אוה עודיה הובגה 'סמהו  
תועטה יהוז רומאכ .תועט םע תורטש 418 םימייק טושפ בושיח יפל ירה םיבקוע  
.הז רטשב רתויב הצופנה  

:לארשי קנבמ ןהילע תובושת לבקל ןתינ םא קפס רשא תולאש 'סמ הלעמ וז תועט  

?קושב שי וזכ תועט םע תורטש המכ תמאב עודי םאה .1  
?1 תמודיק םע תורטשה ומכ סופד תיב ותואב םאה ,ולאה תורטשה וספדוה ןכיה .2  
?םוקמו ןמז ןתואב הרדיס התואמ תורטשה ראש םע דחיב וספדוה ולאה תורטשה םאה .3  
?םויה ומכ איה זא רוטרמונה תטיש םאה .4  
?הספדהה ךלהמב וזכ תועט תולגל רשפא םאה .5  
םאה וא ,(%100) הפיצר וא תימגדמ איה תורטשה לש הספדהה רחאל הקידבה תטיש םאה .6  
?המל ,ןכ םאו תוריהמב תורטשה תא םייסל ץחל היה    
?תועטה םע תורטשה לש הלודגה תומכלו תועטל םיעדומ ויה יזכרמה קנבב םאה .7  
?תועטה יוליג רחאל קנבב והשימל תפכיא היה ללכב םאה .8  
?כ"הס וספדוה הז ךרעמ תורטש המכ .9  

.ומילשהל תנמ לע עדימ לכ לבקל חמשאו הז אשונ לע ינושאר רקחמ והז רומאכ  

.םינפסאה ןיב רחסנה רטשה ךרע לע עיפשהל הז רמאמ תנווכב ןיא  


:סובוטוא יסיטרכ ןפסא ,רימז םיסינ ידי-לע חלשנש רופיס 

שגרמ היה ,םינפסא המכ דוע םע יתנמוז ."בוג היליל" ינריקחת ילא ועיגה 1998 תנשב  
הנושארל יתגצה תינכותב .האלפנ השגרה ןתנו יממע רוחב בוג ידיג ,דמחנ ידו עיפוהל 
.תרושקתב ףסואה תא 
בירעמב םג יתניארתה טנפסא רתא תוסחב םענקויב ךרענש תונפסאה לביטספ תובקעב 
.3 ץורעמ ןאפצי לש ןריקחת ילא הנפ ךשמהבו 
:תונפסא םורופ להנמ ינא םויכ 
http://korin.hydepark.co.il/hydepark/forum.asp?forum_id=4260  :תומיתח ןפסא ,לאיחי ידי-לע חלשנש רופיס 

רפס אוה אינתה רפס .רפס ותוא לש תורודהמ 5000 לש ףסוא לע םכל רפסא םעפה  
.םלועב םוקמ לכב ותוא וסיפדיש וידיסחמ שקב שטיואבולימ יברה .דבח לש דוסיה 
ספדוה אלש םלועב הנידמ ןיאש טעמכו אינתה רפס הב ספדוה אלש ץראב ריע ןיא 
.תונוש תוכירכבו םינוש םילדגב רפסהמ תורודהמ םיעבשכ שי תישיא יל .אינת הב 
םוקמל עיגמ בכרהו סופד תנוכמ םע בכר שי ,ןכבו ?םוקמ לכב ותא םיסיפדמ דציכ 
.הספדהה תעצובמ םשו 
םג אוה םכרעש הנש 250 ינפלמ תוקיתעה תורודהמל ףסונב םיבר םינפסא הזל שי 
לבא ,םינפסאה ברקב רקיל בשחנ תימיב ספדוהש אינת רפס .הקיאדוי תניחבמ 
.התעקומב תפארע תכשלב ספדוהש רפס אוה (תפסכבש ילוא) תפצקבש ןבדבודה 
תמוח עצבמ ךלהמב ,תפארע רסאי לש ימשירה םיבתכמה ריינ יבג לע בתכנ רפסה 
לייח ידי לע ספדוה רפסה .טנרטניאב םיטסקטה תחילשו בשחמ תספדמ ידי לע ,ןגמ 
ואיבהלו דויצה לכ תא גישהל חילצה תוברקהמ השפוחה ךלהמבש קינדבח םיאולימ 
.תיבמופ הריכמב רכמנ רפסה תעכ .דמעמהמ תונומת יל שי ,אתעקומל 

:"טנפסא" רתא להנמ תרעה  
תובתכ ףאו םיבר םידה ררג "טנפסא" רתאב קתרמה ישיאה רופיסה םוסרפ 
אינתה רפס תא סיפדהש לייחה ונילא הנפ ,ןכ-ומכ .ד"בח לש םירתאב תודהוא 
.םיאולימה תורישמ תונומת תיירלג גיצמש רתאל רושיק ףריצו תאפרע תכשלב 
www.geocities.com/yosidov   


:תומיתח ןפסא ,לאיחי ידי-לע חלשנש רופיס 

אוהש יתיארו וידחי ונלייט ,ילארשי םדא םש יתשגפ .הירגנוהב השפוחל יתעסנ הכונחב  
םירופיצ ףסוא אוהש םינש הזמש יל רפיס אוה .לטסירקמ םירופיצ ינימ לכב ןיינעתמ 
םה וליאו המרב הז םירופיצ הזיא יל ריבסה אוהו םיגוס ינימ לכמ םירוטיינמ 
רמאו םתוא לספ אוה המודכו םיעצועצמ םירופיצה םא וניהד .(םייניצר אל) םישטייק 
םירופיצה תיינק לע $300 איצוה אוה ומע יתייהש עובשה ךלהמב .םייניצר אל םהש יל 
יל רמא אוה .ןפסא לש שפנ הז המ וארת קר .הליגר תרוכשמ חיורמש םדא הזו 
.םיבר תונוראב םיחנומה םירופיצ 1000-כ ול שי ותיבבש 
דרי ולש ףסואהו ולש םלוסה תא זיזהל דחא םוי טילחי אל רטכירש הוקמ קר ינא 
.ןוימיטל 
תומיתחה ןפסא לאיחי אבה רופיסב תוארתהל 

12n@walla.co.il :רוקיב יסיטרכ תינפסא ,ןיבור ןצינ ידי-לע חלשנש רופיס 

,ימא תוכזב ,תמאה ןעמל רצונ ילש ףסואה .רוקיב יסיטרכ תפסוא ינאו ןיבור ןצינ ימש   
יתטלחה ןכ ינפל תועובש רפסמ .הקיפרג תכורעתל דחא ריהב םויב יתוא החקלש  
.האיצמ 'רפוס' התיה תאז יליבשב ,ןכל ,רוקיב יסיטרכ ףוסאל הצור ינאש  
20 רבכ ויה ילש ןטקה ףסואה לש וכרד תליחתבו ,רבע לכמ רוקיב יסיטרכ יתחקל  
!תוחפל רוקיב יסיטרכ  
הלש תוחוקללו הל השועו תיאקיפרג ימיאש ינפמ יליבשב רתויב בוטה ףסואה תא יתרחב  
ליכמ ילש ףסואה םויכ .תדבוע איה םתיאש םישנאהמ יל האיבמ םגו רוקיב יסיטרכ ןומה  
ףסואל היהי אוהו םוי עיגיש הווקמ ינא .וכרד תליחתב קר אוה ךא ,םיסיטרכ 70-מ רתוי  
ישארו תסנכה ירש לש ףאו םימסרופמ לש רוקיב יסיטרכ םג לולכיש ,םישרמו לודג  
.(!?םהל שי ללכב םא) הלשממה  

:טפנ תויששע ןפסא ,רשיפ ןליא ידי-לע חלשנש רופיס 

.דיל אבה לכמ טפנ תויששע ףסוא ינא זאמו תדחוימ טפנ תיששעב יתלקתנ םינש רפסמ ינפל   
.תויששע תורכומש תויונחו "םישפשפ" יקווש לע רתוומ ינניא ל"וחב ינאש תונמדזה לכב  
הברה ךכ לכ םימייקש רבתסמ ןיינעתמ ינאש לככו םינוש םילדגב תויששע 400-כ םויכ ידיב  
.דחוימב םיקיתע םהיניבו םיגוס  
.םרותה םש םע ףסואל ףרוצתו ,הילע רתוול ןכומ היהיש תיששע ול שיש יממ לבקל חמשא  
067-529952 :ילש ןופלטה .שארמ םואת םע יוצר - ףסואה תא תוארלו ילצא רקבל ןתינ  

abyms@hotmail.co.il  ףסוי-רב יחימע ידי לע בתכנ אבה רופיסה 

!יעשמל חוליג היה הז

םינפסאל םינשי חוליג יניכס

ףסוי-רב יחימע תאמ
טנפסא רתא תכרעמ -םוגרת

הנש 17 ינפל הלחה (אבס לש ומכ) םיבהל ינש ילעב םינשי חוליג יניכסב ילש תוניינעתהה  
,יבס לש היטבמאב ,םשו ותריד תא תוקנל ימאל יתרזע ,רטפנ יבס רשאכ .16 ןיב יתייהשכ
תוליבח תאו ("Gillette safety razor") טלי'ג תרבח לש ולש ןשיה חוליגה רישכמ תא יתאצמ
.("Wilkinson blades") ןוסניקליוו תרבח לש םישמושמ -אל ךא םינשיה םיניכס/םיבהלה
.םיניכס/םיבהל 5 הליכה הליבח לכשכ ,תוליבח 30-כ אלא ,םש התייה תחא הליבח קר אל
.יבסל ןורכיזכ ולא םיניכסב שמתשא ינאש יתטלחהו ןושאר טבממ וללה םיטירפב יתבהאתה

,םישפשפ יקושב רקבל תונמדזה לכ יתלצינ .חוליג יניכס ףוסאל יתלחתה האלהו אוהה םויהמ  
חוליג יניכס רחא שופיחב ,'וכו תחקרמ יתב ,תוירמופרפ ,תוקיתעל תויונח ,היינש די תויונח
.ילש ףסואל ףיסוהל לכוא םתואש ,ריבס ריחמב םינשי
,ב"הראב רקיעבו םלועל ביבסמ תובר לייטל תונמדזה יל התייה תונורחאה םינשה 10 ךלהמב
הזה רמאמה תא בתוכ ינא ,השעמל .ולא תושבימ עיגמ ילש ףסואה בור ןכלו -היסאו הפוריא
.הייפיפיה דנליז-וינמ -סובולגה לש ינשה דצהמ

הרק זא םלוא ,הז גוסמ םיצפח ףסואש םלועב דיחיה "עגושמ"ה ינאש יתבשח הנש ינפל דע
תורשע אוצמל יתמהדנ רתאב שופיחב ."eBay" רתא תא יתרכה -ילש ףסואה יבגל יטמרד יוניש
.תיבמופ הריכמל חוליג יניכס תואמ רתאב שי ,שממ הז עגרבו ,םלועה יבחר לכמ ינומכ םינפסא
,הילטיא ,ב"הראמ ,םלועל ביבסמ םינפסא 70-מ רתוי -םירחא םינפסא יתרכהו יתאצמ וז ךרדב
,הירגלוב ,היכ'צ ,הלי'צ ,הניטנגרא ,היסור ,הינטירב ,דנלוה ,הידבש ,היכרות ,הינמרג ,תפרצ
הסנמ ינאו ילש רבח םהמ דחא ,ריכמ ינאש םינפסא 3 םנשי יתוא ללוכ לארשיב .ןילופו היגורונ
קושב םירחוסמ יל עודיש תורמל ,החלצה אלל ךא םיפסונ םילארשי םינפסא אצמל ןמזה לכ
אנא הזכ ןפסא ריכמ ,הז רופיס ארוקה התא םא - ינומכ םינפסא דוע םנשיש םישפשיפה
.ךשמהב עיפומה ליימיאה תועצמאב ויטרפ תא יל רבעה

תליחתב םקוה חוליגה יניכס לש ןושארה לעפמה ,רבעל הרזחב
,("king Gillette") טלי'ג גניק ומשש םדא ידי-לע , 20-ה האמה
.ימלוע םש לעב גתומל ךפהש ,תוריכמ ןכוס היהש
םירבגה רובע םייחה תא לקהל ןתינ ךיא בשח טלי'ג גניק רמ
ושמתשה םישנא ,הפוקת התואב .רקוב לכ חלגתהל םיצלאנש
רישכמ איצמהל הצר טלי'ג גניק .םימי המכ ידמ וזחשוהש םירעתב
לכב תוינשב םיבהלה תא תולקב ףילחהל ולכוי םישנא ובש ,חוליג
תא איצמה אוה ןכל .קיפסמ םידח אל םיבהלהש ושיגרי םהש םעפ
,חוליג יניכס יבהל לש םילופכ תווצק לעב "יתוחיטבה חוליגה רישכמ"
.בהל / ןיכסה תפלחהו הגרבה י"ע תולקב םיפלחומ תויהל םילוכיש

היה ,"eBay" תא יתיליגשכ ,יתדמלש תועיתפמה תודבועה תחא
םיגוסמ "יתוחיטבה חוליגה ירישכמ" תא םיפסואש םינפסאה רפסמ
רמוח הארנכ הז לבא -םיבהלה /םיניכסה תא אלו םינווגמו םינוש
.ףסונ רמאמל

תליחתב טלי'ג גניק לש האצמהה זאמ
יבחרב םיבר םילעפמ ולחה ,20-ה האמה
.ולש גוסהמ חוליג יניכס רצייל ,םלועה
"Gillette" תרבח :םה רתויב םימסרופמה
,םלועה יבחרבו ב"הראב םילעפמ הלש
,הינטירבמ "Vallet"-ו "Wilkinson"
םיבר דועו ב"הראמ "Pal"-ו "Persona"
תייסולכוא בור רשאכ םויה וליפא .םירחא
םיבהלו חוליג יניכסב תשמתשמ םלועה
,קיש ,רוסנס ,3 ךאמ טל'יג :ומכ םיינרדומ
ןיידע םיבר םישנא ,םירחאו ןוסניקליוו
תנמ לע םינשיה חוליגה יניכסב םישמתשמ
,םירציימ ןיידע םיבר םילעפמ ,ןכל .חלגתהל
.תולודג תויומכבו םוי ידמ ,וללה םיניכסה תא
ארקנש תרצנב לעפמ ונל שי לארשיב
.תינקירמא הרבח תולעבב ,"הנוסרפ"
!חוליג יניכס ןוילמ םוי ידמ רציימ הזה לעפמה
אוצייל תדעוימ םהלש תרצותה בור !םיהדמ
חלגתמ ,אמגודל ,ינא .הלוכ אל לבא ,ל"וחל
רחאל האצותה -רקוב לכ חוטבו רדהנ חוליג הז .ןשיה גוסהמ םיבהל תלעב הנשי ןיכס םע רקוב לכ
.םינשיה םיניכסב חלגתהל ולחה בוט רבחו יבא םג ,יללגב ."קונית לשכ תוקלח םינפ " - חוליגה

רפיס ריכמ ינאש יאקירמא ןפסא
םיגוס 40,000-50,000 םימייקש יל
ורצויש חוליג יניכס לש םינוש
50,000-60,000-כ דועו ב"הראב
םינפסא ןכלו -םלועה ראשב םיגוס
100,000 טעמכ אוצמל םילוכי
ילש ףסואה .םינוש חוליג יניכס
-ןטק אוה ולא םירפסמל האוושהב
לש תונוש תוליבח 800-כ יל שי
ילש חוליגה יניכס ףסוא תא .םיניכס
הלעמלמ םלועה יבחר לכמ יתפסא
רשאכ .תושבי 5-ו תוצרא 30-מ
םע רשקתהל הנש ינפל יתלחתה
,"eBay" רתא ךרד םישנא
ילעב םינפסא אוצמל יתמהדנ
.המיהדמ הדבוע -הפוריאו ב"הראמ רקיעב ,םיניכס 20,000-ו , 10,000 , 4,000 םיליכמה םיפסוא
ףוסאל ולחהש םישנ םה ב"הראמ םינפסאהמ קלחש הדבועה יתניחבמ העיתפמ רתוי וליפאש ןכתיי
.יתדלונש ינפל וליפא ,תובר םינש ינפל חוליג יניכס

םיבר םינפסא םימייקש תולגל התייה תפסונ תניינעמ הדבוע
תודדוב םיניכס /םיבהל אלא ,ינומכ תומלש תוליבח םיפסוא אלש
הליבח לכב .תונטק תוריואמ תופטעמ ןיעמב םיפוטעש
םיפוטעש חוליג םיבהל/יניכס 10 וא 5 םייוצמ תיטרדנטס
תוליבחב םתוא אוצמל ןתינ תוקוחר םיתיעל) תונטק תופטעמב
םימובלאב םתוא םיפסוא וללה םינפסאה .(םיניכס 3, 4, 6 לש
םיניכסה .םילובל המוד םהלש לדוגהש ןוויכמ ,םילוב ומכ
תופיטע" (Razor Blade Wrappers) "RBW" םיארקנ הלאה
המוד םיניכסה תופיטע לע אצמנש רויאה ."חוליג יניכס
םינפסא .המצע אספוקה וא הליבחה לע אצמנה הזל ללכ ךרדב
.םיניכסה לש האלמ אספוק /הליבחה תא םיפסוא ינומכ םירחא

םיפי םיניכס םתוא םה רתוי ברה ךרעה ילעב םיטירפה ללכ-ךרדב
,םהילע םידחוימו םיפי םירויא ילעב 20-ה האמה תליחתמ םינשיו
אוצמל דאמ השקו םירידנ םהמ םיבר .1910-1930 םינשהמ ךרעב
("Tommy") "ימוט" יניכס םה וללה םירידנה םיניכסל אמגוד .םתוא
. 30-ה תונש לש (םויה לש לארשי) הניתשלפב תיטירבה הפוקתהמ
היה ריחמה .ביבא-לתב םישפשפה קושב הזה טירפה תא יתאצמ
ללכ ךרדב .רידנ אוהש עדי אל רכומהש ןוויכמ ,דחא יאקירמא רלוד
םירידנה רשאכ ,$3-ל $1 ןיב םיענ חוליג יניכס תוליבח יריחמ
םיאור םתאש יפכ זא . $30-ל $15 ןיב םילוע רתוי ברה ךרעה ילעבו
.דחוימב רקי ביבחת אל הז

תזיראב ועיגהש םיניכסה תוליבח תא יתפסא ,ףוסאל יתלחתה קר רשאכ
ךשמב לבא ,יבס לש היטבמאב יתאצמש ןוסניקליוה תוליבח ומכ קיטסלפ
ןה קיטסלפה תוליבחש יתנבה ,םירחא םינפסא יתרכהש רחאל ,םינשה
בורשו ,תוניינעמ תמאבש תוליבחה .תוחפ תווש ןה םלועב םינפסאה יניעב ןכלו תוינרדומ ידמ רתוי
,םיפי םייפרג םירויא ןכותב תופיטעה לעו ןהילע תוליכמו ןוטרקמ תויושע ,ןתוא םיפסוא םינפסאה
.הליבחה ינפ לעש הלאל םימוד ןכותב תופיטעה לע םירויאה רשאכ ,1950 ינפל ורצויש

ינפלש אוה הז ףוסיא גוס לש תובישחל םינמיסה דחא
ץלוהמורק ליפ רמ ידי לע רפס םסרופ םינש רפסמ
-ארקנש ב"הראמ (Mr. Phil Krumholtz)
"םיאקירמא חוליג יניכסל םינפסאה ךירדמ"
.("Collector's guide to American Razor Blades")
יניכס יבגל הבר היצמרופניא תאצמנ הזה רפסב
תועצמאב םיגצומ םיניכסה .ב"הראב ורצויש חוליג
יבגל היצמרופניא ןתונ םג רפסה .דאמ תופי תונומת
יוהיז יעצמא יבגלו ב"הראב םימייק ןיידעש םילעפמ
.םיטירפה לש םכרעו

:םיארוקל תישיא המינב רמאמה תא םייסל ןיינועמ ינא
ןיינע םכל שיש וא חוליג יניכס לש םינפסא םתא םא"
.הלאש לכב רשק יתיא רוציל וססהת לע -רמאמב
:ליימיאב רשק יתיא רוציל םינמזומ םתא
. abyms@hotmail.co.il
םירבחו םישדח םינפסא םע שגפיהל חמשא ינא
םכל שי םא ןכ ומכ .םילופכ םיטירפ ףילחהלו ונלש םיפסואה יבגל היצמרופניא תפלחהל ץראה יבחרמ
ישיא ןפואב ריכמ ינא ,שומיש וא ךרוצ םהב ןיאש םינשי חוליג יניכס םירגובמ החפשמ יבורקל וא
."....זא ,םתוא לבקל דאמ חמשי רשא רוחב


ben17@zahav.net.il  רפס ןב ידי לע בתכנ אבה רופיסה 

תואקשמ תויחפ לש ףסוא : אשונה   

.ילש תונפסאה םוחתב םכתא ףתשל הצורו עבש-ראבמ רפס ןב ינא   
םלועה לכמ תואקשמ לש תויחפ 600 יל שי עגרה הזב  
.םלועה לכמ תויחפ !!!!!!! 600 ןכ ןכ  
.הפוריא לכמ תויחפ טעמכ יל שי ,םתוא םישל םוקמ יל ןיא  
.הקיתו הריב תיחפ איהש ,1975 תנשמ דנלוהמ הרידנ תחא תיחפ יל שי  
.יל וריאשת ,תורוקמה תא יתגשה הפיאמ  

golanb@breezecom.co.il ןלוג ידי לע בתכנ אבה רופיסה 

.קיתו תומיתח ןפסא ינאו ןלוג ימש ,םולש  
.םלועה לכמ םיכלמו םיאישנ הלשממ ישאר לש תומיתח ףסוא ינא תובר םינש הזמ 
.תישיא השדקה תוללוכה תוירוקמ תומיתח לש בר רפסמ יתושרב 
,ןיבר לש השדקהו המיתח ןכ ומכ .ןיסוח ךלמה לש השדקהו המיתח יתושרב אמגודל 
.םירחא םיברו,ןמציו,סרפ 
.םידחוימ םילוב ןוגכ המיתחה םע ועיגהש תורכזמ םג םנשי 
.הילגנא תכלמו לאפנ ךלמ לש תומיתח יתושרב ןכ ומכ 
תא איצוהל תנמ-לע םירשק הברה ךירצש הביסהמ בר למעב וגשוה םיכלמה תומיתח 
.הכלממהמ ךלמה םתוח 
ילש אבס םע התיכ התואב דמל רשא ,רויפיפאה לש תירוקמה ותמיתח תא יל שי ןכ-ומכ 
.תישיא ותוא ריכמו 
ףסואהמ תונומת חלשא ךשמהב 

singapur43@yahoo.es רמע הקינומ ידי לע בתכנ אבה רופיסה 

לש תופיטע ףוסאל יתלחתה רשאכ ,קתרמו שדח םלוע יתיליג ,םישדוח המכ ינפל  
.תונידמ ינימ לכמ תונוש תופיטע 1300 ךרעב ףסואב יל שי םויהל ןוכנ .םינוית 
לודג יכה ףסואהו ,םיפסוא םה םגש ,תונוש תונידממ םישנא 30 הריכמ ינא ,ןכ-ומכ 
.תופיטע 9000 לש אוה וילע תעדוי ינאש 
:םיניינעמ םירתא המכ הנה ןיינועמש ימל 

לארשי -תויפכ ינפסא ןודעומ רתאמ ץיבודיוד קחצי ידי לע בתכנ אבה רמאמה 

תיפכה לש הירוטסהה
(ישומיש ברו יביטרוקד טירפ)

החתפתה התרוצ .ץע תפילקמ הייושע תיפכ היה םדאה לש ןושארה לכואה ילכ  
, רבע ןמזהש לככ .הזיחאל - תידיה ןמזה םע הל הפסונ רשאכ , הרעקה תרוצמ 
.שומישבו הרוצב תונווגמ רתוי ושענ תויפכ 
תונחלוש תא טשקל וגאדו , לכואה - ילכ תכרעמב דובכ םוקמ וספת תויפכ 
, הנפוא , הרבחה ינפ תא תופקשמ , ירוטסה דיקפת וקחיש דימת ןה .הדועסה 
.תמיוסמ הפוקת לש הלכלכה תרוצ וליפאו , תולכירדא 
יגוסל , קרמ תגיזמל םשומישו םבוציע פ"ע טלב תויפכה לש לודגה רחבמה 
הייתשל ןבומכו תונורחא תונמ ללוכ , תירקיעה החוראל תופסות רובע תופכ 
סרפ ןתמכ ןהב ושמתשה רשאכ , 19-ה האמה ףוסב לחה תויפכ ףוסיא .המחה 
.החלצהו לזמ , תואירב , עפשל 
תומוקמו םידחוימ םימי , םיירוטסה םיעוריאל םילמסב תויפכ ורטוע ןמזה םע 
ימוסרפ רצומכ ןתוא וקליח ףא תיפכב הכרב וארש תוירחסמ תורבח .םיבושח 
-ןוגכ ישומישו 
.קרמ תוקבאל תויפכ (1 
." רברג " ירצומ לש תויפכ (2 
.ינסיד טלוו לש תוריוצמ תויומד םע תויפכ (3 
.הת תויפכ (4 
." סקלור " לש םוסרפ תויפכ (5 
ןפסאל סיסבה רשאכ תוירלופופ ורבצ , ףוסיאבש ףייכהו תונמוא לש בולישה 
רשאכ תחנ םינתונו הארמל םיאנ םהש טושיק יטירפב ותוא ףיקמ , יוצמה 
.הווארל םתוא םיגיצמ 

:תומיתח ןפסא ,לאיחי ידי-לע חלשנש רופיס 

םיקיתע תוניי ףתרמ ותושרבו תוניי לש עבשומ ןפסא קלוק ידט יכ םתעדיה - 
.ירויפיטנמ לש חורה תנחת דיל הדעסמב רתויב   
.םיטע לש עבשומ ןפסא טרמלוא דוהא יכ םתעדיה - 
םלועב םוקמ לכב .םינוביבס לש עבשומ ןפסא גרוב תסנכה ר"וי יכ םתעדיה - 
.םינוביבס שפחמ אוה ןושאר רבד עיגמ אוהש    
.קרב דוהאל ןועש םעפ ןתנ וליפאו םינועש לש ןפסא ןוטנילק יכ םתעדיה - 
.ףסואה לע ותרוכשממ 15% איצומה אוה עבשומ ןפסאש םתעדיה - 
ירקי םיקיתע םירפס לש דחוימב רקי ףסוא שי דבחמ שודקה יברלש םתעדיה - 
תודיסח ירומדא לש קרוי וינב ותירפסב םיאצמנ םירפסה .תואיצמה    
.תודיסחה ידסימו םהיתורודל שטיבבויל    

:תומיתח ןפסא ,לאיחי ידי-לע חלשנש ףסונ רופיס 

יל שי לשמל ,םהיתונומת יבג לע םימסרופמ תושדקה לש ןפסא ינא  
.חצרה תרחמל הקלוחש ,תמסרופמה הנומתה לע ןיבר האלמ השדקה 
יקסניטובז תומצע תאלעה סקטב הקלוחש ,הדועת יל שי ,ןכ-ומכ 
.םמסרפל לוכי ינניאש ,תושדקה תואמ דוע יל שיו ןיגב לש ותמיתח םע 
םימסרופמ לש םיבתכמ תופטעמ ףסוא ינא יתושרבש םיפסואה ןיב 
.תוברת ירוביגו םיררושמ ,םיאישנ ,הלשממה שארמ לחה 
ףדבו רפס םעפ יתינק ,םישמושמ םירפסל תויונחב ישופיח ךלהמב 
ןתנ ררושמה לש "ריש" ,לניגרוא ודי בתכב, השדקה התיה ןושארה 
. ודידיל שידקהש ,ןמרתלא 
לש הכרב סיטרכ וליפא, יתושרב םימסרופמ לש הכרב יסיטרכ םג 
םג ןבומכ יל שי .תירוקמה ותמיתחב ןמצייו םייח ,ןושארה אישנה 
השדקה םע "םימש ךל" ןמציו רזע לש רפס יל שי,רזע אישנה לש 
.ירובע תישיא 
,םינש ינפלמ טסירוטקירקה "באז" לש רויאו השדקה םע רפס יתינק 
. ירוקמ ,קילורש לש רויא םע ,שוד לש השדקה םג יל שי 
.ילש ףסואל םיטירפ דוע גישהל ףוריט זוחא טושפ יתייהש תופוקת ויה 
רפסאש ,ילש םיפסואה תא תובר ורידאהש ףסואב םירזוע יל שי 
. דיתעב םהילע 

:יול רמות ידי לע חלשנש רופיס 

. "ץרמנ לופיטל הדיחיה" םשב הקהל לש טילקת סא.יב.יס תרבח האיצוה 1983 תנשב  
איה הז טילקתב הקיסומה .תירבעב שדח לג ןגנל (לשכנש) ןויסנ השענ הז טילקתב 
.וז הפוקתב ץראב אציש רחא רבד םוש ומכ תעמשנ אלו רזייסיטניסה תרהט לע 
ןתינ אל,תיסחי םצמוצמ םיקתוע רפסמב אציו תירחסמ הניחבמ לשכנ הז טילקת 
םינפסא טירפ בשחנ אוהו (קסידב אצי אל אוה) םיטילקת תויונחב טילקתה תא אוצמל 
!תירוקמ הקיסומ בבוח וא ןפסא לכל,יתעדל הבוח הז טילקת.רידנ 

:ףלוו םרוי ידי לע חלשנש רופיס 

הסינכ סיטרכ קיזחמ ינא ידיבו ףלוו םרוי ימש.םינפסאל חמש גחו םולש 
הינמרגב יתררוגתה הפוקת התואב .1972 ןכנימ הדאיפמילואל ירוקמ 
ןייטצמכ סיטרכב יתיכז .לגרודכל הינמרג יבכמ תרחבנ לע יתנמינו 
.רפש לאונמע ינמאמ י"ע יל קנעוה סיטרכה .םינומיאה הנחמב 
.ינמרג קרמ 8800 תרומת ותוא רוכמל העצה יתלביק הנורחאל 

interator@nir-oz.org.il   :הפועת תונפסא אשונב רוטרטנא דוד ידי לע חלשנש רופיס 

לע םכל רפסלו וז המב לצנל שקבמ זוע-רינ ץוביקמ רוטרטניא דוד ינא 
הזה ביבחתב קסוע ינא הנש 35-מ רתוי .הפועת אשונב הזו ילש ביבחתה 
תורבוח ,םירפס ומכ רמוח לש תלטובמ אל תומכ יתושרב .היוטנ דיה דועו 
.הפועתב רושקש המ לכב תונותיע יעטק טקלמ ינא הז לכל ףסונבו ,תונומת , 
,תיאבצ הפועת ומכ ,םיאשונ יפל םינדגואב קייתמ ינא תונותיעה יעטק תא 
הפועת תוישעת ,ילארשיה ריואה ליח ,םלועב ריוא תוליח ,תיחרזא הפועת 
ןייניעו שוקיב ץראב ןיא ירעצל ,קתרמ אשונ אוה הפועתה אשונ .ללחו 
.תילגנאב םה םירפסה בורו תירבעב בותכ רמוחב יוטיבל אבש רבד ,אשונב 
.הפועת יבבוח ינומכ םיבבוח דוע םע רשק רוצא וז המיב ךרד םע חמשא 

:םיטילקת ןפסא לש םירופיס 

ןושאר טילקת 
הלשממה-שאר דרשמב הרבסהה יתוריש ,70-ה תליחת ,60-ה תונש ףוסב 
םיטנדוטסל דעוימה טילקת ,הריכמל אלו דבלב ימינפ שומישל ,רואל ואיצוה 
םיאשונב לארשי לע םייתרבסה םימואנו הריש יעטק ובו ל"וחב םיילארשי 
"הקיזומו ןורטאית לע" ,הפי םהרבא יפמ "ונלש עבטה תרומש" :םהיניבו םינוש 
תעמשמה תבוח" ,ןולא לאגי יפמ "הלודג הילע תארקל" ,יאכז ןב הלילט יפמ 
.דועו ,ןייד השמ יפמ "תימואלה 
ןתינ אלו תמצמוצמ יד הרודהמב רואל אציש רדושמ ןועידי וניה טילקתה 
.דאמ רידנ רצומ ,וגישהל 
ינש טילקת 
."םולש" - "PEACE" רישב הלגניז תקהל 
70-ה תונשב תילארשי תרתחמ תקהל התייה "הלגניז" 
תירחסמ החילצה אלו התסינש רחאל תילגנאב הרשש 
דיחי טילקת רואל האיצוה הקהלה .םיירבע םירישב 
הבלישש תקתרמו תבכרומ הריצי אוהש "םולש" 
"תמדקתמ" הקיסומ ,60-ה תונש חסונ "םייפיה" תונויער 
לשכנ טילקתה .ימוקמ ילארשי ןונגס םגו 70-ה תונש לש 
רידנל םינשה תצורמב ךפהו תטלחומ הרוצב תירחסמ 
.םיטילקת תונח ףאב וגישהל ןתינ אלו ידמל 
הרודהמב CD תספדהב טילקתה אצי 90-ה תונש תליחתב 
אלו תויונחה יפדממ ןיטולחל לזא םגו תרפסוממו תמצמוצמ 
אוה הלוכ לכ -תדחוימ דאמ טילקתה תפיטע .וגישהל ןתינ 
המחלמה בורקב" :תדחוימ הרהצה םע ארג יבצ לש רויצ 
."תנגונמ הקיסומה וב בכוכ לע םייתסת 
וגישהל םיסנמ םינפסאו דחוימו רידנל טילקתה בשחנ םויה דע 
.םירחא םינפסאמ 


:ונל בותכל םינמזומ םתא ךלש יטרפה ףסואה רופיסב םישנא ףתשל םיניינועמ התא םג םא  
webmaster@asfanet.co.il   
  


םיארחא םירופיסה יחלושו םסרופמש עדימה תותימאל תיארחא רתאה תלהנה ןיא
.םירצוי תויוכז לש הרפה לש הרקמב תידבלב

תוברת םירתא םודיק םירתא םודיק    2000-2012 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ  
םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע