רדניק יעוצעצ -םירושיק
 
1 'סמ רושיק  
Sofia's Kinder Home-Page :רתאה םש
תילגנא :הפש
http://www.geocities.com/sofiakinder :רתאה תבותכ
2 'סמ רושיק  
kinder surprise :רתאה םש
תילגנא :הפש
http://www.megacom.net/~arkones/ :רתאה תבותכ
3 'סמ רושיק  
Avner's Kinder world :רתאה םש
תילגנא :הפש
http://members.tripod.com/~kindereggs :רתאה תבותכ
 

ישארה םירושיקה דומעל הרזח

2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע