ןודעומ
ןוכדעו רתוי בוט רשק ונל רשפאיש ,תוחוקל ןודעומ הנוב טנפסא רתא 
ונל וחלש אנא ,ןודעומל ףרטצהל םיניינועמ םתא םא .םישלוגה לש 
:םיאבה םיטרפה ובש ליימיא 
םש - 
ןופלט - 
ינורטקלא ראוד - 
תבותכ - 
ליג - 

ןודעומ רובע : SUBJECT ב ומשרת * 
.ונלש ןודעומל םכתוא סינכנ ונחנאו 2000-2003 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע