לגיטספה לש ימשר אלה גולבה שופיח יעונמב םירתא םודיק תוברת
 
 

  התרטמש האלפנ תרוסמ חתפ ,חספ דעומה לוחב םענקיב ךרענש ,ןושארה תונפסאה לביטספ   
ינוחטיבה בצמה תורמל .ץראב םינפסאה תא דחאל  
,לביטספה ימי 3 -ב וררשש םישקה ריוואה גזמ יאנתו  
.םירקבמ 10,000-כ ותוא ודקפ  
.םינוש םימוחתמ םיפסוא תורשע וגצוה לביטספב  
התייה םינפסאה דצמ םיטירפה תגצהל תונעהה  
ומשרנ טנפסא רתאב םישלוג תורשעו המיהדמ  
ןווגמהמ ורחב לביטספה יקיפמ .ףתתשהל ושקיבו  
.םינפסאה לש םוצעה  
יבכר לש הרייש לביטספל העיגה ןושארה םויב  
תוישופיחה ןודעומו ובש-הדה ןודעוממ תונפסא  
הלדגהל וצחל                                                       .ןופצב לויטל םכרדב ורבעש  
לכל תויוליעפ ומייקתה ,םוחתב םיצרמה בטימ םע תונפסא אשונב ןויזופמיס ךרענ לביטספה ךלהמב  
.דועו תופלחה דירי ,תוצוח יעפומ ,הריצי תואנדס,החפשמה  

,לביטספה קיפמ ,לגופ סומע .לביטספה ןויער הגוהו םזויה היה , םענקי תצעומ שאר, יספלא ןומיס רמ  
יבחר לכמ םיפסוא תאבה :ןוגכ םידחוימ םירודיס שרדש ,בכרומ הכ עורא תקפה לש רגתאל הנענ  
ךשמב לביטספל תונכהה תא הוויל ,תוסח ןתנש ,טנפסא רתא ,ףוסבלו ,החטבאו חוטיב ,ץראה  
.םישלוגה ןוכדעו לביטספה םוסרפ ,םינפסא םע רשק תריציב רזע ,םישדוח 4  

לביטספב ופתתשהו ורזע ,וגיצהש םינפסאה לכל הדות רוסמל םיניינועמ ונחנא  
                                      
טנפסא רתא תווצ                                                 


ונלש ליימיאל חולשל םינמזומ םתא) לביטספה ןמזב טנפסא רתא תווצ ידי לע ומלוצש תונומת ןלהל  
:(גיצנש םיניינועמ םתאו םתמליצש תונומת  

תויאשמו םירוטקרט ףסוא -םולשבא ןילוגרמ  

הלדגהל וצחל

הלדגהל וצחל


יקובקב 250-כ לש 1959 תנשמ ףסוא -ןמקיד ןועמש
.תונידמ 30-מ םינטק םיפירח היתשו םירקיל ,ןיי
םיאלמו םירוגס םיקובקבה לכ
םולשת יעצמא ,םילמס -קצנירפש קיציא
לארשי ץרא לש טרכלט יסיטרכו

הלדגהל וצחל

הלדגהל וצחל


יאקשמד טוהירו םלסיא ףסוא -ןמטרה ןד

,םיסומירפ ,תויברע תושובלת ףסוא -יביבא ילא
תויבלגו הדובע ילכ
הלדגהל וצחל

הלדגהל וצחל


םיירוטאינימ םימגד -יקסוחלוב סירובו רנזיק לבוי

תוישופיחו םירפרפ ףסוא -ץיבושבומ קחצי
םלועהמ
הלדגהל וצחל

הלדגהל וצחל


םיטרסהמ תויומד ,םינקחש ,םירמז ,םיאקיטילופ ,םיאטירבלס ,םיעודי םישנא לש תוכסמ -ןמכוב יחצ  
םיקירט לש ףסוא ,ןכ-ומכ .(דועו ןילפ'צ ילר'צ ,יקסניול הקינומ ,ןוטנילק יראלהו ליב ,יראק םי'ג :ןוגכ)  
.םירגובמל םיקימיגו  
הלדגהל וצחל

הלדגהל וצחל


םיציב יעיבג ףסוא -רזיו הילג

תונפסא יטירפ -יאליג הירא ר"ד -תונפסאל זכרמ
םירישכמ ,הכילה תולקמ :םירידנו םירחבנ
,הדובע ילכ ,תולוקשמ ,םיינזאמ ,םייאופר
.דועו םייעדמ םירישכמ ,םיטע
הלדגהל וצחל

הלדגהל וצחל


םילארשי םייביטנרטלא םיטילקת -יול םענ
80-ה תונשמ
הביבסה תוכיא ןעמל תונמא תוריצי -ןהכ ןורהא

  הלדגהל וצחל


:םיפסונ םיפתתשמ לש תיקלח המישר ןלהל  
.לארשיב ירוטסיהו יפרגונתא רק קשנ ינפסא תתומע -ה.ק.נ.א תתומע  
.םלועב םילוב ינפ לע םיעיפומש ,םיידוהיה תסנכה יתב לכ לש םלשומ ףסוא -ףלרח םרימע  
.תויח לש תורוטאינימו םידכ ,תורפאמ ,ונרומ תיכוכזמ תוחלצ ,םלועה לכמ םינטק ןיי יקובקב -רמות ןולא  
ןוגכ םירז תוליחמ םימגד ,ןוירשה ליחמו ריוואה ליחמ םימגד .תימצע הינבב םימגד ףסוא -עלס ינור  
.םלועה תומחלממ םימגדו ברע תואבצ    
.חספ תודגה לש ףסוא -ינועדג ינוי  
.םלועה לכמ םינוית לש תופיטע -רמע הקינומ  
.םירורפג תואספוקו תורפאמ ,םירפס ,לארשי ץרא יטירפ , 50-ה תונשמ םיעוצעצ -םייח לייא  
.דועו תוחלצ ,תויולג ,םיבתכמ ,םילמס :הנידמל רושע ףסוא -יסונמ יזוע  
.תואספוקו הביתכ ילכ ,םירמלק ,תורכזמ :ןוגכ .תיזה ץעמ םיטירפ ףסוא -סנוי המלש  
.הדנקמו ב"הראמ ,םיאפוריא םירוטיע לש תורוטאינימ ,ןכ-ומכ .תודחוימ ןורטאת תופקשמ -לרפ יסוי  
.תונמא תוריצי 2000-מ הלעמל -הרבד יבג  
.תובוט תונש תויולג ףסוא -רייטש םייח  
.םירפרפו םירויצ ,תויח לש םיטנגמ -בונורא סכלא  
.'וכו םיכמסמ ,םירפס ,תויולג ,םימוליצ ללוכש ,לארשי ץרא תודלות לש ףסוא -ןומיר והימריו הנשוש  
.תונשי סובוטוא תויסיטרכ -רימז םיסינ  
.תבכר לש בשחוממ םגד -ראפ דוד  
.ןילופב ולעפש ,םיקיתע תסנכ יתב ימגד ףסוא -םענקוי תצעומ  


םיפסונ םירופיסו תונומת webmaster@asfanet.co.il :ונלש ליימיאל לבקל חמשנ
.לביטספב םיפתתשמ לש


 


2000-2007 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ


םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע