שדח יונמ
 
.ריהמו טושפ אוה "טנפסא" רתאל המשרהה ךילהת  
.יאמצע ןפואב תועדומה חולל תועדומ ףיסוהל םילוכי ,םייונמכ םימשרנה םישלוג  
רתאב תורישי ,םישלוג לש תובוגת לבקל םהל םירשפאמ ונחנא ,ךכל ףסונב  
.(המגדה ךסמ תוארל תנמ לע ןאכ ץוחלל ןתינ) תופסונ תויצקנופו  

שדח יונמ תמשרה ספוט

:םש *
:ןופלט *
:בושיי/תבותכ *
:ינורטקלא ראוד  

:(םיוות 6 דע) שמתשמ םש *
:(םיוות 6 דע) המסיס *
:תינשב המסיס שקה *

:(הריחבל ץחל) תועדומב םיאבה םיטרפה וגצויש ןיינועמ ינא   
םש   
ןופלט   
תבותכ   
ינורטקלא ראוד   
םיכסמ ינאו רתאב שומישה יאנת תא יתארק *

המגדהל ןאכ ץחל

שומיש יאנתהבוח תודש *   
רתסומו עודי םוקמב המסיסהו שמתשמה םש תא םושרל ץלמומ -   

 


תוברת םירתא םודיק םירתא םודיק    2000-2012 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ  

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע