םיירוטאינימ םימגד -םירושיק
 
1 'סמ רושיק  
תוינוכמה ימגד רתא :רתאה םש
תירבע :הפש
http://www.angelfire.com/80s/yair :רתאה תבותכ
2 'סמ רושיק  
Delaware Toy & Miniature Museum :רתאה םש
תילגנא :הפש
http://www.thomes.net/toys/ :רתאה תבותכ
3 'סמ רושיק  
scalemodel net :רתאה םש
תילגנא :הפש
http://www.scalemodel.net :רתאה תבותכ
4 'סמ רושיק  
Eddy's Thimble SIB Pier :רתאה םש
תילגנא :הפש
http://eddys.www7.50megs.com/eddys.html :רתאה תבותכ
 

ישארה םירושיקה דומעל הרזח

2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע