2002 -חספ דעומה לוח -םענקי ,ןושארה תונפסאה לביטספ2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ