"תעגושמה הרפ"ה תא םישפחמ

תנמ לע ,"טנפסא" רתאב הרזענ ,בוג ידיג לש "2 בוג הליל" תינכותה       
.(םיקימגו םיעוצעצ) תורפ לש םיניינעמ םיטירפ אוצמל       
.חלצומהו דחוימה עצבמב ופתתשהו ונל ובתכש םינפסאה לכל הדות       
2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ


םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע