(המגדה) ישיא ןובשח
 

:רתאה תלהנהמ תועדוה     
רתאה תלהנהמ תויללכ וא תוישיא תועדוה ובתכי הז ןולחב
 

:רתאה תלהנהל בותכ   
   

     השדח העדומ תפסוה םיישיא םיטרפ ןוכדע    

:חולב תועדומ   

קחמגצהתובוגת העדומ הירוגטק ךיראת  
 קחמ  גצה 4...ובה תינכותמ המיענה תא שפחמ
 םיטילקת  3/7/2002   .1
 קחמ  גצה 6... -ה תונשמ םינורטקלא םיקחשמ
 םינשי םיבשחמ  2/7/2002   .3
 קחמ  גצה -...לכב םיטילקת לש יעוצקמ ןפסא
 םיטילקת  30/6/2002   .2

:אמגודל ,הבוגת לש תורשפאה תפסוותמ ,םייונמ ידי לע ופסונש תועדומל  

 19/7/2002 1 'סמ העדומ 
 
העדומל הבוגת חלש  webmaster@asfanet.co.il :ינורטקלא ראוד
 
,ןכ-ומכ .( 'וכו יראטא ,לפא ,64 רודומוק) 80 -ה תונשמ םינשי םיבשחמ שפחמ
.('וכו donky kong) 80 -ה תונשמ םינורטקלא םיקחשמ

 
 


2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ


םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע