םירקבמ רפס
 
 5/7/2004   
 
 רינ :םש
035287001 :ןופלט
א"ת 59 יקסבוחינרשט :תבותכ
 
לע יתעד תווח תא דיגהל הצור ינאו 10 ןב ינא ,רינ ימש !!!םלוכל םולש
,יתתכ ינב ברקב דואמ חילצמ רתאה ,120 דע 3 ליגמ םלוכל םרות רתאה :רתאה
םיבר םינפסא יתרכה הז רתא תוכזב ,ץראה יבחר לכב םיבר םינפסאל םרות אוה
םותחה לע אוהש ומכ הפי תויהל ךישמי רתאהש הווקמ ינא ,יפסוא תא יתרשעהו
.רינ

 
 30/6/2004   
 
 יהיל :םש
0000 :ןופלט
םייתעבג :תבותכ
COKECRAZYWORLD@YAHOO.COM :ינורטקלא ראוד
 
םידלי תוחורא לש תוקיר תואספוק ,הלוק הקוק לש תוסוכו יקובקב לש תינפסא
,תירבעב םיאוגול םע עוצעצ תוינוכמ תורנב תשפחמ .םיפלק תוסיפחו ,סדלנודקמ
רתא .םיפוטע ןשקלוק יקובקבו הלוק הקוק לש םיקקפו תיכוכזמ םיקיר םיקובקב
.ליעפ כ"כ אל אוהו ףסכ הלוע אוהש לבח קר ,םיהדמ

 
 21/6/2004   
 
 ןהכ ןתנוהי :םש
02-5830482 :ןופלט
םילשורי :תבותכ
www.yehonatan0@walla.co.il :ינורטקלא ראוד
 
רתוי הרוצב רוקיב סיטרכ ןיכהל ולכויש ושעת !!!!!!!!!!!!!!!םמהמ רתא
.דובכב יתיא רבדל הצורש ימ זא תויפמ לע תמו ססוג ,הלוח ינא .הטושפ

 
 26/5/2004   
 
 ירמע :םש
הפיח :תבותכ
omrizzz@walla.co.il :ינורטקלא ראוד
 
שי רבכו .תוחתפמ יקיזחמ לש ןפסא ,ןפסא םג ינא !דובכה לכ ,!דואמ הפי רתא
!םכלש ףסואב החלצהב םכל היהיש .ותוא לידגהל דימת לדתשמ ינאו ףסואב 32 יל

 
 20/3/2004   
 
 ןויס :םש
הילצרה :תבותכ
raz_sivan@hotmail.com :ינורטקלא ראוד
 
םיעדוי אל םעפ ףא םירבד רובצלו,ףוסאל קר םיעדויש םישנא םתואמ ינא
לאש לבז" :תרמוא דימת ינאש ומוכו םלתשמ טלחהב הז יתעדלו .קורזלו,ררחשל
יקיזחמ המכ לבזב יתאצמ יפסואמ דחאה ליחתה ךכו "רחאה לש רצואה אוה,דחאה
םא םכב םג רזעהל חמשאו..לדגו לדג ילש ףסואה וישכעהו,קרז והשימש תוחתפמ
חמשא ינא,םיכירצ םכניאש תוחתפמ-יקיזחמ יל תתל םילוכי וא,םיכירצ םכניא
תינפסאה ןויס הדותב ילש יטרפה ףסואה תא ביחרהלו לידגהל יל רוזעי הזו דואמ

 
 8/3/2004   
 
 רעס :םש
056-231235 :ןופלט
wollach1@zahav.net.il :ינורטקלא ראוד
 
הפלחה תוברת טעמ ץראב הפ חתפנ ילאו תנייוצמ היצמרופיא רפסמ ןייוצמ רתא
םירקי םירבד שי תיבב שיש רבד לכ קורזל אל ןיבנ ילוא וא םיפסוא לש הריכמ
םהניב

 
 19/2/2004   
 
 ןבא לעי :םש
49317 ת"פ 6\6 הידבש בוחר :תבותכ
yaeli_love@hotmail.co.il :ינורטקלא ראוד
 
וא לבקל ףילחהל תוניינועמ .....רדניק תוינפסא ילש אמאו ינא !!אלפנ רתאה
...תונקל

 
 14/1/2004   
 
 יטב :םש
םילשורי :תבותכ
betty500@hotmail.co.il :ינורטקלא ראוד
 
םיירוטיינימ םשוב יקובקב ינפסא םא הדוא .ןויערה לע חוכ רשי ,אלפינ רתא
.םיקובקב תפלחה םשל רשק יתיא ורצי םיאלמ

 
 31/12/2003   
 
  יול דוד :םש
dlevi@walla.co.il :ינורטקלא ראוד
 
ךירצש ומכ רתא ףוס ףוס .וב םירקבמ ל"וחמ םגש הווקמו ןיינעל דואמ הפי רתאה
אלפנ םיינעה הבוגב רבדמ

 
 5/11/2003   
 
 השמ :םש
 
םישמושמ םיטרכלט יתושרב שי ךא ,םיטרכלט לש ןפסא אל ינא .םיטרכלטה ינפסאל
םירידנ .האופפל 25 לבוי תנש לגרל ואצוהש ,יניג וינ האופפמ םישמושמ אלו
355354-064 .רתויב

 
<-- אבה דומעל     םדוקה דומעל --> 
  

 


שומישהו ,םסרופמש עדימה תותימאל תיארחא רתאה תלהנה ןיא
.דבלב שמתשמה תוירחאב אוה רתאבו עדימב

2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ


םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע