מודעה בנושא : מטבעות ושטרות
 30/1/2018  
 
 שם: ולרי
 
פרטי המודעה: יש לי מטבע עתיק מי יכול לעזור מה עושים? ... אתם מוזמנים להוסיף תגובה דרך הטופס שלהלן:

 
  


הבוגת ףסוה
 
:םש
:ןופלט
:תבותכ
:ליימיא


:ללמ


 


םיטיהר הרואת  םירתא םודיק  םירתא םודיק    2000-2008 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ  

םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע
:תימוסרפ העדומ

?הרואת וא םיטיהר םישפחמ
טוהירו הרואת והוסב רקבל ואוב