טנפסא רתאב שומיש יאנת
 


.דבלב שמתשמה לש ישיאה שומישל דעונ "טנפסא" רתאב עדימה .1  

,םירחא םירתא םוסרפ ,םיקסע םוסרפ :ןוגכ ימוסרפ יפוא תולעב תועדומ ףיסוהל ןיא .2  
.'וכו םירחא תונפסא יתורש םוסרפ ,םיעורא םוסרפ ,תותומע םוסרפ ,עוצקמ ישנא םוסרפ    
.םולשתב םוסרפ רובע ונלש ליימיאה תבותכל תונפל ןתינ    

.(םידלי םג םישלוג רתאלש רוכזל שי) הטוב יפוא תולעב וא "תוסג" תועדומ ףיסוהל ןיא .3  

.תונפסאה םוחתל תויטנוולר אלש תועדומ ףיסוהל ןיא .4  

.דחאכ םישנו םירבגל תודעוימ תועדומה .5  

.םינוכנו םיאלמ םיישיא םיטרפ אלמל םיבייחתמ םייונמה .3  

,םש :םהלש תועדומה לכב וגצוי םיהזמ םיישיא םיטרפ הזיא רוחבל םילוכי םייונמה .4  
.םהמ דחא ףא וא ליימיא ,בושיי/תבותכ ,ןופלט    

רתוי וא דחא לע ורבעש ,םייונמ קיספהל תוכזה תא המצעל תרמוש רתאה תלהנה .5  
.תמדקומ העדוה אלל ,רתאה תחת ורתח התעדלש וא רתאב שומישה יאנת יפיעסמ    
.תועדומה חולמ וקחמי וללה םייונמה תועדומ    

.רתאהמ תועדומ וא תובוגת וקחמיו הדימב תיארחא רתאה תלהנה ןיא .6  

תועט ,יוקילל תיארחא הניא "טנפסא" רתא תלהנה יכ ול עודי יכ ריהצמ שמתשמה .7  
.תועדומה חולב גצומש עדימב קויד יא וא    

תוירחאהו תועדומה חולב תועדומה תונוכנ וא ןכות לע תיארחא הניא רתאה תלהנה .8  
.דבלב םישלוגהו העדומה םסרפמ לע הניה    

ול םרגיש קזנ לשב תוירחא לכמ "טנפסא" רתא תלהנה תא הזב רטופ שמתשמה .9  
.עדימב שומיש וא/ו רתאב שומישהמ האצותכ    

יוצמש עדימה תא סיפדהל וא/ו קיתעהל וא/ו לפכשל וא/ו עדימ רגאמב ןסחאל ןיא .10  
רושיא ךכל ןתינש ילבמ ,םוסרפ וא הצפה ךרוצל ונממ קלח לכ וא "טנפסא" רתאב    
."טנפסא" רתא תלהנהמ בתכבו שארמ    

וא רתאה יתורש לכ תא קיספהל תוכזה תא המצעל תרמוש "טנפסא" רתא תלהנה .10  
.תמדקומ העדוה אלל םקלח    

."טנפסא" רתא לש הניקתה ותלועפל תבייחתמ רתאה תלהנה ןיא .11  

  12. האחריות הבלעדית על תוכן המודעה ותוצאות פרסומה היא על הכותב שלה בלבד
   וכל טענה בנוגע לאמיתות המודעה או נזק ממנה תופנה אליו באופן ישיר ולא להנהלת
   אספנט.
 


2000-2002 © טנפסא רתאל תורומש תויוכזה לכ


םייונמל הסינכ
ןאכ וצחל -המשרהל
ישאר דומע
תועדומ חול
העדומ תפסוה
שדח יונמ תמשרה
םיעצבמ
תואצרהו םיעורא
תונפסאה לביטספ
םיישיא םירופיס
םיפיט
רופיסו םיפיט תפסוה
תואמש
רוקיב יסיטרכ
םירושיק
ןודעומ
רתאב םוסרפ
םירקבמ רפס
ונל בותכ
רתאה לע